Encontrados 44 resultados para: Triton

 • kai tw kriw otan poihte auton h eiV olokautwma h eiV qusian poihseiV qusian semidalewV duo dekata anapepoihmenhV en elaiw to triton tou in (Números 15, 6)

 • kai oinon eiV spondhn to triton tou in prosoisete eiV osmhn euwdiaV kuriw (Números 15, 7)

 • kai hnoixen o qeoV to stoma thV onou kai legei tw balaam ti epoihsa soi oti pepaikaV me touto triton (Números 22, 28)

 • kai eipen autw o aggeloV tou qeou dia ti epataxaV thn onon sou touto triton kai idou egw exhlqon eiV diabolhn sou oti ouk asteia h odoV sou enantion mou (Números 22, 32)

 • kai idousa me h onoV exeklinen ap' emou triton touto kai ei mh exeklinen nun oun se men apekteina ekeinhn de periepoihsamhn (Números 22, 33)

 • kai equmwqh balak epi balaam kai sunekrothsen taiV cersin autou kai eipen balak proV balaam katarasqai ton ecqron mou keklhka se kai idou eulogwn euloghsaV triton touto (Números 24, 10)

 • h spondh autwn to hmisu tou in estai tw moscw tw eni kai to triton tou in estai tw kriw tw eni kai to tetarton tou in estai tw amnw tw eni oinou touto olokautwma mhna ek mhnoV eiV touV mhnaV tou eniautou (Números 28, 14)

 • kai estai manassh en issacar kai en ashr baiqsan kai ai kwmai autwn kai touV katoikountaV dwr kai taV kwmaV authV kai touV katoikountaV mageddw kai taV kwmaV authV kai to triton thV nafeta kai taV kwmaV authV (Josué 17, 11)

 • kai eipen proV auton dalila pwV ereiV hgaphka se kai h kardia sou ouk estin met' emou touto triton parelogisw me kai ouk aphggeilaV moi en tini h iscuV sou h megalh (Juízes 16, 15)

 • kai apesteilen dauid ton laon to triton en ceiri iwab kai to triton en ceiri abessa uiou sarouiaV adelfou iwab kai to triton en ceiri eqqi tou geqqaiou kai eipen dauid proV ton laon exelqwn exeleusomai kai ge egw meq' umwn (II Samuel 18, 2)

 • kai proseqeto o basileuV eti aposteilai hgoumenon penthkontarcon triton kai touV penthkonta autou kai hlqen proV auton o penthkontarcoV o tritoV kai ekamyen epi ta gonata autou katenanti hliou kai edehqh autou kai elalhsen proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou entimwqhtw dh h yuch mou kai h yuch twn doulwn sou toutwn twn penthkonta en ofqalmoiV sou (II Reis 1, 13)

 • kai eneteilato autoiV legwn outoV o logoV on poihsete to triton ex umwn eiselqetw to sabbaton kai fulaxete fulakhn oikou tou basilewV en tw pulwni (II Reis 11, 5)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina