Encontrados 2811 resultados para: Toiv

 • mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei (Gênesis 23, 6)

 • anastaV de abraam prosekunhsen tw law thV ghV toiV uioiV cet (Gênesis 23, 7)

 • kai esth o agroV efrwn oV hn en tw diplw sphlaiw oV estin kata proswpon mambrh o agroV kai to sphlaion o hn en autw kai pan dendron o hn en tw agrw o estin en toiV orioiV autou kuklw (Gênesis 23, 17)

 • eishlqen de o anqrwpoV eiV thn oikian kai apesaxen taV kamhlouV kai edwken acura kai cortasmata taiV kamhloiV kai udwr niyasqai toiV posin autou kai toiV posin twn andrwn twn met' autou (Gênesis 24, 32)

 • kai exhlqen isaak adoleschsai eiV to pedion to proV deilhV kai anableyaV toiV ofqalmoiV eiden kamhlouV ercomenaV (Gênesis 24, 63)

 • kai anableyasa rebekka toiV ofqalmoiV eiden ton isaak kai katephdhsen apo thV kamhlou (Gênesis 24, 64)

 • kai toiV uioiV twn pallakwn autou edwken abraam domata kai exapesteilen autouV apo isaak tou uiou autou eti zwntoV autou proV anatolaV eiV ghn anatolwn (Gênesis 25, 6)

 • parelqatw panta ta probata sou shmeron kai diacwrison ekeiqen pan probaton faion en toiV arnasin kai pan dialeukon kai ranton en taiV aixin estai moi misqoV (Gênesis 30, 32)

 • kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi (Gênesis 30, 33)

 • kai diesteilen en th hmera ekeinh touV tragouV touV rantouV kai touV dialeukouV kai pasaV taV aigaV taV rantaV kai taV dialeukouV kai pan o hn leukon en autoiV kai pan o hn faion en toiV arnasin kai edwken dia ceiroV twn uiwn autou (Gênesis 30, 35)

 • touV de amnouV diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq' eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata laban (Gênesis 30, 40)

 • kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi (Gênesis 31, 10)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina