Encontrados 122 resultados para: Swma

 • kai esitometrei iwshf tw patri kai toiV adelfoiV autou kai panti tw oikw tou patroV autou siton kata swma (Gênesis 47, 12)

 • exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all' h to idion swma kai h gh hmwn (Gênesis 47, 18)

 • kai endusetai o iereuV citwna linoun kai periskeleV linoun endusetai peri to swma autou kai afelei thn katakarpwsin hn an katanalwsh to pur thn olokautwsin apo tou qusiasthriou kai paraqhsei auto ecomenon tou qusiasthriou (Levítico 6, 3)

 • kai estai th hmera th ebdomh xurhqhsetai pasan thn trica autou thn kefalhn autou kai ton pwgwna kai taV ofruaV kai pasan thn trica autou xurhqhsetai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai kaqaroV estai (Levítico 14, 9)

 • kai outoV o nomoV thV akaqarsiaV autou rewn gonon ek swmatoV autou ek thV rusewV hV sunesthken to swma autou dia thV rusewV auth h akaqarsia autou en autw pasai ai hmerai rusewV swmatoV autou h sunesthken to swma autou dia thV rusewV akaqarsia autou estin (Levítico 15, 3)

 • kai oswn ean ayhtai o gonorruhV kai taV ceiraV ou neniptai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartoV estai ewV esperaV (Levítico 15, 11)

 • ean de kaqarisqh o gonorruhV ek thV rusewV autou kai exariqmhsetai autw epta hmeraV eiV ton kaqarismon kai plunei ta imatia autou kai lousetai to swma udati kai kaqaroV estai (Levítico 15, 13)

 • kai anqrwpoV w ean exelqh ex autou koith spermatoV kai lousetai udati pan to swma autou kai akaqartoV estai ewV esperaV (Levítico 15, 16)

 • kai paV oV ean ayhtai thV koithV authV plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou udati kai akaqartoV estai ewV esperaV (Levítico 15, 21)

 • paV o aptomenoV authV akaqartoV estai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartoV estai ewV esperaV (Levítico 15, 27)

 • kai citwna linoun hgiasmenon endusetai kai periskeleV linoun estai epi tou crwtoV autou kai zwnh linh zwsetai kai kidarin linhn periqhsetai imatia agia estin kai lousetai udati pan to swma autou kai endusetai auta (Levítico 16, 4)

 • kai lousetai to swma autou udati en topw agiw kai endusetai thn stolhn autou kai exelqwn poihsei to olokarpwma autou kai to olokarpwma tou laou kai exilasetai peri autou kai peri tou oikou autou kai peri tou laou wV peri twn ierewn (Levítico 16, 24)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina