Encontrados 1709 resultados para: Qeov

 • oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeoV thV kardiaV hmwn kai ginwskei panta (I São João 3, 20)

 • o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeoV agaph estin (I São João 4, 8)

 • en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoV eiV ton kosmon ina zhswmen di autou (I São João 4, 9)

 • agaphtoi ei outwV o qeoV hgaphsen hmaV kai hmeiV ofeilomen allhlouV agapan (I São João 4, 11)

 • qeon oudeiV pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouV o qeoV en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin (I São João 4, 12)

 • oV an omologhsh oti ihsouV estin o uioV tou qeou o qeoV en autw menei kai autoV en tw qew (I São João 4, 15)

 • kai hmeiV egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeoV en hmin o qeoV agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoV en autw (I São João 4, 16)

 • o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou (I São João 5, 10)

 • kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin (I São João 5, 11)

 • oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV (I São João 5, 20)

 • apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh (Apocalipse 1, 1)

 • kai tessara zwa en kaq eauto eicon ana pterugaV ex kukloqen kai eswqen gemonta ofqalmwn kai anapausin ouk ecousin hmeraV kai nuktoV legonta agioV agioV agioV kurioV o qeoV o pantokratwr o hn kai o wn kai o ercomenoV (Apocalipse 4, 8)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina