Encontrados 139 resultados para: Pneumatov

 • kai dia pneumatoV tou qumou sou diesth to udwr epagh wsei teicoV ta udata epagh ta kumata en mesw thV qalasshV (Êxodo 15, 8)

 • kai su lalhson pasi toiV sofoiV th dianoia ouV eneplhsa pneumatoV aisqhsewV kai poihsousin thn stolhn thn agian aarwn eiV to agion en h ierateusei moi (Êxodo 28, 3)

 • kai katabhsomai kai lalhsw ekei meta sou kai afelw apo tou pneumatoV tou epi soi kai epiqhsw ep' autouV kai sunantilhmyontai meta sou thn ormhn tou laou kai ouk oiseiV autouV su monoV (Números 11, 17)

 • kai katebh kurioV en nefelh kai elalhsen proV auton kai pareilato apo tou pneumatoV tou ep' autw kai epeqhken epi touV ebdomhkonta andraV touV presbuterouV wV de epanepausato to pneuma ep' autouV kai eprofhteusan kai ouketi proseqento (Números 11, 25)

 • kai ihsouV uioV nauh eneplhsqh pneumatoV sunesewV epeqhken gar mwushV taV ceiraV autou ep' auton kai eishkousan autou oi uioi israhl kai epoihsan kaqoti eneteilato kurioV tw mwush (Deuteronômio 34, 9)

 • kai wfqhsan afeseiV qalasshV kai apekalufqh qemelia thV oikoumenhV en th epitimhsei kuriou apo pnohV pneumatoV qumou autou (II Samuel 22, 16)

 • ouk enegkaV de thn uperhfanian epethdeusen thV archV sterhsai hmaV kai tou pneumatoV (Ester 16, 12)

 • apo prostagmatoV kuriou apolountai apo de pneumatoV orghV autou afanisqhsontai (Jó 4, 9)

 • apallaxeiV apo pneumatoV mou thn yuchn mou apo de qanatou ta osta mou (Jó 7, 15)

 • h wV fullon kinoumenon upo anemou eulabhqhsh h wV cortw feromenw upo pneumatoV antikeisai moi (Jó 13, 25)

 • poteron sofoV apokrisin dwsei sunesewV pneumatoV kai eneplhsen ponon gastroV (Jó 15, 2)

 • ti gar mh taxiV estin rhmasin pneumatoV h ti parenoclhsei soi oti apokrinh (Jó 16, 3)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina