Encontrados 13 resultados para: Phcei

 • oti plhn wg basileuV basan kateleifqh apo twn rafain idou h klinh autou klinh sidhra idou auth en th akra twn uiwn ammwn ennea phcwn to mhkoV authV kai tessarwn phcwn to euroV authV en phcei androV (Deuteronômio 3, 11)

 • kai o oikoV on wkodomhsen o basileuV salwmwn tw kuriw tessarakonta phcewn mhkoV autou kai eikosi en phcei platoV autou kai pente kai eikosi en phcei to uyoV autou (I Reis 6, 2)

 • kai to ailam kata proswpon tou naou eikosi en phcei mhkoV autou eiV to platoV tou oikou kai deka en phcei to platoV autou kata proswpon tou oikou kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton (I Reis 6, 3)

 • h pleura h upokatw pente phcewn to platoV authV kai to meson ex kai h trith epta en phcei to platoV authV oti diasthma edwken tw oikw kukloqen exwqen tou oikou opwV mh epilambanwntai twn toicwn tou oikou (I Reis 6, 6)

 • kai wkodomhsen touV endesmouV di' olou tou oikou pente en phcei to uyoV autou kai sunescen ton endesmon en xuloiV kedrinoiV (I Reis 6, 10)

 • kai pente phcewn pterugion tou ceroub tou enoV kai pente phcewn pterugion autou to deuteron en phcei deka apo merouV pterugiou autou eiV meroV pterugiou autou (I Reis 6, 24)

 • kai to uyoV tou ceroub tou enoV deka en phcei kai outwV to ceroub to deuteron (I Reis 6, 26)

 • kai epoihsen thn qalassan deka en phcei apo tou ceilouV authV ewV tou ceilouV authV stroggulon kuklw to auto pente en phcei to uyoV authV kai sunhgmenoi treiV kai triakonta en phcei ekukloun authn (I Reis 7, 10)

 • kai uposthrigmata upokatwqen tou ceilouV authV kukloqen ekukloun authn deka en phcei kukloqen anistan thn qalassan (I Reis 7, 11)

 • kai epoihsen deka mecwnwq calkaV pente phceiV mhkoV thV mecwnwq thV miaV kai tessareV phceiV platoV authV kai ex en phcei uyoV authV (I Reis 7, 14)

 • kai geisoV ep' autoiV calkoun kai pente phcewn to mhkoV uperoch tou geisouV tou enoV kai diktuon kai roai epi tou geisouV kuklw ta panta calka kai kata tauta tw stulw tw deuterw oktw roai tw phcei toiV dwdeka phcesin (Jeremias 52, 22)

 • kai idou periboloV exwqen tou oikou kuklw kai en th ceiri tou androV kalamoV to metron phcwn ex en phcei kai palaisthV kai diemetrhsen to proteicisma platoV ison tw kalamw kai to uyoV autou ison tw kalamw (Ezequiel 40, 5)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina