Encontrados 98 resultados para: Oute

 • ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin (Êxodo 20, 17)

 • pareleusomeqa dia thV ghV sou th odw poreusomeqa ouk ekklinoumen oute eiV agron oute eiV ampelwna ou piomeqa udwr ek freatoV sou odw basilikh poreusomeqa ewV parelqwmen ta oria sou (Números 21, 22)

 • kai eipen balak proV balaam oute kataraiV katarash moi auton oute eulogwn mh euloghshV auton (Números 23, 25)

 • kai latreusete ekei qeoiV eteroiV ergoiV ceirwn anqrwpwn xuloiV kai liqoiV oi ouk oyontai oude mh akouswsin oute mh fagwsin oute mh osfranqwsin (Deuteronômio 4, 28)

 • ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin (Deuteronômio 5, 21)

 • andrizou kai iscue mh fobou mhde deilia mhde ptohqhV apo proswpou autwn oti kurioV o qeoV sou o proporeuomenoV meq' umwn en umin ou mh se anh oute mh se egkataliph (Deuteronômio 31, 6)

 • kai egeneto paV o orwn elegen oute egenhqh oute wfqh outwV apo thV hmeraV anabasewV uiwn israhl ex aiguptou ewV thV hmeraV tauthV kai eneteilato toiV andrasin oiV exapesteilen legwn tade ereite proV panta andra israhl ei gegonen kata to rhma touto apo thV hmeraV anabasewV uiwn israhl ex aiguptou ewV thV hmeraV tauthV qesqe dh eautoiV boulhn peri authV kai lalhsate (Juízes 19, 30)

 • kai meta thV gunaikoV afihsi thn yuchn kai oute ton patera memnhtai oute thn mhtera oute thn cwran (Esdras 4, 21)

 • oi de uioi israhl wV eidon autwn to plhqoV etaracqhsan sfodra kai eipan ekastoV proV ton plhsion autou nun ekleixousin outoi to proswpon thV ghV pashV kai oute ta orh ta uyhla oute ai faraggeV oute oi bounoi uposthsontai to baroV autwn (Judite 7, 4)

 • oti ouk anesth en taiV geneaiV hmwn oude estin en th hmera th shmeron oute fulh oute patria oute dhmoV oute poliV ex hmwn oi proskunousi qeoiV ceiropoihtoiV kaqaper egeneto en taiV proteron hmeraiV (Judite 8, 18)

 • oute eirhneusa oute hsucasa oute anepausamhn hlqen de moi orgh (Jó 3, 26)

 • oute mh ploutisqh oute mh meinh autou ta uparconta ou mh balh epi thn ghn skian (Jó 15, 29)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina