Encontrados 4902 resultados para: Oti

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • kai eipan idonteV ewrakamen oti hn kurioV meta sou kai eipamen genesqw ara ana meson hmwn kai ana meson sou kai diaqhsomeqa meta sou diaqhkhn (Gênesis 26, 28)

 • mh poihsein meq' hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met' eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou (Gênesis 26, 29)

 • eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 6)

 • kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV canaan enantion isaak tou patroV autou (Gênesis 28, 8)

 • kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhV kai apostreyw se eiV thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ewV tou poihsai me panta osa elalhsa soi (Gênesis 28, 15)

 • kai exhgerqh iakwb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurioV en tw topw toutw egw de ouk hdein (Gênesis 28, 16)

 • kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep' autou ek gar tou freatoV ekeinou epotizon ta poimnia liqoV de hn megaV epi tw stomati tou freatoV (Gênesis 29, 2)

 • kai sunhgonto ekei panta ta poimnia kai apekulion ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotizon ta probata kai apekaqistwn ton liqon epi to stoma tou freatoV eiV ton topon autou (Gênesis 29, 3)

 • kai eipen iakwb eti estin hmera pollh oupw wra sunacqhnai ta kthnh potisanteV ta probata apelqonteV boskete (Gênesis 29, 7)

 • oi de eipan ou dunhsomeqa ewV tou sunacqhnai pantaV touV poimenaV kai apokuliswsin ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai potioumen ta probata (Gênesis 29, 8)

 • egeneto de wV eiden iakwb thn rachl qugatera laban adelfou thV mhtroV autou kai ta probata laban adelfou thV mhtroV autou kai proselqwn iakwb apekulisen ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotisen ta probata laban tou adelfou thV mhtroV autou (Gênesis 29, 10)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina