Encontrados 625 resultados para: Oikon

 • kai eiposan paV o laoV oi en th pulh martureV kai oi presbuteroi eiposan dwh kurioV thn gunaika sou thn eisporeuomenhn eiV ton oikon sou wV rachl kai wV leian ai wkodomhsan amfoterai ton oikon israhl kai epoihsan dunamin en efraqa kai estai onoma en baiqleem (Rute 4, 11)

 • outwV epoiei eniauton kat' eniauton en tw anabainein authn eiV oikon kuriou kai hqumei kai eklaien kai ouk hsqien (I Samuel 1, 7)

 • kai orqrizousin to prwi kai proskunousin tw kuriw kai poreuontai thn odon autwn kai eishlqen elkana eiV ton oikon autou armaqaim kai egnw thn annan gunaika autou kai emnhsqh authV kurioV (I Samuel 1, 19)

 • kai anebh met' autou eiV shlwm en moscw trietizonti kai artoiV kai oifi semidalewV kai nebel oinou kai eishlqen eiV oikon kuriou en shlwm kai to paidarion met' autwn (I Samuel 1, 24)

 • kai hlqen anqrwpoV qeou proV hli kai eipen tade legei kurioV apokalufqeiV apekalufqhn proV oikon patroV sou ontwn autwn en gh aiguptw doulwn tw oikw faraw (I Samuel 2, 27)

 • kai exelexamhn ton oikon tou patroV sou ek pantwn twn skhptrwn israhl emoi ierateuein kai anabainein epi qusiasthrion mou kai qumian qumiama kai airein efoud kai edwka tw oikw tou patroV sou ta panta tou puroV uiwn israhl eiV brwsin (I Samuel 2, 28)

 • kai anasthsw emautw ierea piston oV panta ta en th kardia mou kai ta en th yuch mou poihsei kai oikodomhsw autw oikon piston kai dieleusetai enwpion cristou mou pasaV taV hmeraV (I Samuel 2, 35)

 • en th hmera ekeinh epegerw epi hli panta osa elalhsa eiV ton oikon autou arxomai kai epitelesw (I Samuel 3, 12)

 • kai anhggelka autw oti ekdikw egw ton oikon autou ewV aiwnoV en adikiaiV uiwn autou oti kakologounteV qeon uioi autou kai ouk enouqetei autouV kai oud' outwV (I Samuel 3, 13)

 • kai elabon allofuloi thn kibwton kuriou kai eishnegkan authn eiV oikon dagwn kai paresthsan authn para dagwn (I Samuel 5, 2)

 • kai wrqrisan oi azwtioi kai eishlqon eiV oikon dagwn kai eidon kai idou dagwn peptwkwV epi proswpon autou enwpion kibwtou tou qeou kai hgeiran ton dagwn kai katesthsan eiV ton topon autou kai ebarunqh ceir kuriou epi touV azwtiouV kai ebasanisen autouV kai epataxen autouV eiV taV edraV autwn thn azwton kai ta oria authV (I Samuel 5, 3)

 • dia touto ouk epibainousin oi iereiV dagwn kai paV o eisporeuomenoV eiV oikon dagwn epi baqmon oikou dagwn en azwtw ewV thV hmeraV tauthV oti uperbainonteV uperbainousin (I Samuel 5, 5)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina