Encontrados 153 resultados para: Mwab

 • kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mwab legousa ek tou patroV mou outoV pathr mwabitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 37)

 • apeqanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim (Gênesis 36, 35)

 • kai exaranteV ex wbwq parenebalon en acelgai ek tou peran en th erhmw h estin kata proswpon mwab kata anatolaV hliou (Números 21, 11)

 • kai ekeiqen aparanteV parenebalon eiV to peran arnwn en th erhmw to execon apo twn oriwn twn amorraiwn estin gar arnwn oria mwab ana meson mwab kai ana meson tou amorraiou (Números 21, 13)

 • kai touV ceimarrouV katesthsen katoikisai hr kai proskeitai toiV orioiV mwab (Números 21, 15)

 • kai apo bamwq eiV naphn h estin en tw pediw mwab apo korufhV tou lelaxeumenou to blepon kata proswpon thV erhmou (Números 21, 20)

 • estin gar esebwn poliV shwn tou basilewV twn amorraiwn kai outoV epolemhsen basilea mwab to proteron kai elabon pasan thn ghn autou apo arohr ewV arnwn (Números 21, 26)

 • oti pur exhlqen ex esebwn flox ek polewV shwn kai katefagen ewV mwab kai katepien sthlaV arnwn (Números 21, 28)

 • ouai soi mwab apwlou laoV camwV apedoqhsan oi uioi autwn diaswzesqai kai ai qugatereV autwn aicmalwtoi tw basilei twn amorraiwn shwn (Números 21, 29)

 • kai to sperma autwn apoleitai esebwn ewV daibwn kai ai gunaikeV eti prosexekausan pur epi mwab (Números 21, 30)

 • kai aparanteV oi uioi israhl parenebalon epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw (Números 22, 1)

 • kai efobhqh mwab ton laon sfodra oti polloi hsan kai proswcqisen mwab apo proswpou uiwn israhl (Números 22, 3)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina