Encontrados 9 resultados para: Menelaov

  • o de menelaoV thV men archV ekratei twn de ephggelmenwn tw basilei crhmatwn ouden eutaktei (II Macabeus 4, 27)

  • kai o men menelaoV apelipen thV arcierwsunhV diadocon lusimacon ton eautou adelfon swstratoV de krathta ton epi twn kupriwn (II Macabeus 4, 29)

  • nomisaV de o menelaoV eilhfenai kairon eufuh cruswmata tina twn tou ierou nosfisamenoV ecarisato tw andronikw kai etera etugcanen peprakwV eiV te turon kai taV kuklw poleiV (II Macabeus 4, 32)

  • oqen o menelaoV labwn idia ton andronikon parekalei ceirwsasqai ton onian o de paragenomenoV epi ton onian kai peisqeiV epi dolw kai dexiasqeiV meq' orkwn douV dexian kaiper en upoyia keimenoV epeisen ek tou asulou proelqein on kai paracrhma parekleisen ouk aidesqeiV to dikaion (II Macabeus 4, 34)

  • hdh de leleimmenoV o menelaoV ephggeilato crhmata ikana tw ptolemaiw dorumenouV proV to peisai ton basilea (II Macabeus 4, 45)

  • o de menelaoV dia taV twn kratountwn pleonexiaV emenen epi th arch epifuomenoV th kakia megaV twn politwn epibouloV kaqestwV (II Macabeus 4, 50)

  • genomenhV de laliaV yeudouV wV methllacotoV antiocou ton bion paralabwn o iaswn ouk elattouV twn ciliwn aifnidiwV epi thn polin sunetelesato epiqesin twn de epi tw teicei sunelasqentwn kai teloV hdh katalambanomenhV thV polewV o menelaoV eiV thn akropolin efugadeusen (II Macabeus 5, 5)

  • enefanisen hmin menelaoV boulesqai katelqontaV umaV ginesqai proV toiV idioiV (II Macabeus 11, 29)

  • sunemeixen de autoiV kai menelaoV kai parekalei meta pollhV eirwneiaV ton antiocon ouk epi swthria thV patridoV oiomenoV de epi thV archV katastaqhsesqai (II Macabeus 13, 3)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina