Encontrados 187 resultados para: Kaka

 • epeidh euren o paiV sou eleoV enantion sou kai emegalunaV thn dikaiosunhn sou o poieiV ep' eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eiV to oroV mh katalabh me ta kaka kai apoqanw (Gênesis 19, 19)

 • pwV gar anabhsomai proV ton patera tou paidiou mh ontoV meq' hmwn ina mh idw ta kaka a eurhsei ton patera mou (Gênesis 44, 34)

 • idonteV de oi adelfoi iwshf oti teqnhken o pathr autwn eipan mhpote mnhsikakhsh hmin iwshf kai antapodoma antapodw hmin panta ta kaka a enedeixameqa autw (Gênesis 50, 15)

 • ean de mh poihshte outwV amarthsesqe enanti kuriou kai gnwsesqe thn amartian umwn otan umaV katalabh ta kaka (Números 32, 23)

 • kai diastelei auton kurioV eiV kaka ek pantwn twn uiwn israhl kata pasaV taV araV thV diaqhkhV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou (Deuteronômio 29, 20)

 • kai orgisqhsomai qumw eiV autouV en th hmera ekeinh kai kataleiyw autouV kai apostreyw to proswpon mou ap' autwn kai estai katabrwma kai eurhsousin auton kaka polla kai qliyeiV kai erei en th hmera ekeinh dioti ouk estin kurioV o qeoV mou en emoi eurosan me ta kaka tauta (Deuteronômio 31, 17)

 • oida gar oti escaton thV teleuthV mou anomia anomhsete kai ekklineite ek thV odou hV eneteilamhn umin kai sunanthsetai umin ta kaka escaton twn hmerwn oti poihsete to ponhron enantion kuriou parorgisai auton en toiV ergoiV twn ceirwn umwn (Deuteronômio 31, 29)

 • sunaxw eiV autouV kaka kai ta belh mou suntelesw eiV autouV (Deuteronômio 32, 23)

 • en pasin oiV eporneuon kai ceir kuriou hn autoiV eiV kaka kaqwV elalhsen kurioV kai kaqwV wmosen kurioV kai exeqliyen autouV sfodra (Juízes 2, 15)

 • kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie kai ei estin kurioV meq' hmwn ina ti euren hmaV panta ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou osa dihghsanto hmin oi patereV hmwn legonteV ouci ex aiguptou anhgagen hmaV kurioV kai nun apwsato hmaV kai paredwken hmaV en ceiri madiam (Juízes 6, 13)

 • kai eipen autw samywn aqwoV eimi to apax apo twn allofulwn oti egw poiw meq' umwn kaka (Juízes 15, 3)

 • tade poihsai o qeoV tw iwnaqan kai tade prosqeih oti anoisw ta kaka epi se kai apokaluyw to wtion sou kai exapostelw se kai apeleush eiV eirhnhn kai estai kurioV meta sou kaqwV hn meta tou patroV mou (I Samuel 20, 13)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina