Encontrados 365 resultados para: Ihsou

 • kai idou ekraxan legonteV ti hmin kai soi ihsou uie tou qeou hlqeV wde pro kairou basanisai hmaV (São Mateus 8, 29)

 • kai idou pasa h poliV exhlqen eiV sunanthsin tw ihsou kai idonteV auton parekalesan opwV metabh apo twn oriwn autwn (São Mateus 8, 34)

 • kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqonteV sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou (São Mateus 9, 10)

 • kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan autw duo tufloi krazonteV kai legonteV elehson hmaV uie dabid (São Mateus 9, 27)

 • en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhV o tetrarchV thn akohn ihsou (São Mateus 14, 1)

 • kai proselqonteV oi maqhtai autou hran to swma kai eqayan auto kai elqonteV aphggeilan tw ihsou (São Mateus 14, 12)

 • tote prosercontai tw ihsou oi apo ierosolumwn grammateiV kai farisaioi legonteV (São Mateus 15, 1)

 • kai proshlqon autw ocloi polloi econteV meq eautwn cwlouV tuflouV kwfouV kullouV kai eterouV pollouV kai erriyan autouV para touV podaV tou ihsou kai eqerapeusen autouV (São Mateus 15, 30)

 • apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihswmen wde treiV skhnaV soi mian kai mwsh mian kai mian hlia (São Mateus 17, 4)

 • tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto (São Mateus 17, 19)

 • en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonteV tiV ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn (São Mateus 18, 1)

 • kai apokriqenteV tw ihsou eipon ouk oidamen efh autoiV kai autoV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw (São Mateus 21, 27)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina