Encontrados 365 resultados para: Ihsou

 • kai eureqhsan apo uiwn twn ierewn oi ekaqisan gunaikaV allotriaV apo uiwn ihsou uiou iwsedek kai adelfoi autou maasha kai eliezer kai iarib kai gadalia (Neemias 10, 18)

 • kai ekrathsen epi ceira autou azour uioV ihsou arcwn tou masfe metron deuteron purgou anabasewV thV sunaptoushV thV gwniaV (Neemias 13, 19)

 • meta zorobabel kai ihsou kai neemia azaria daemia naemani mardocaioV balsan masfaraq esdra bagoi naoum baana masfar andreV laou israhl (Neemias 17, 7)

 • uioi faaqmwab toiV uioiV ihsou kai iwab discilioi oktakosioi deka oktw (Neemias 17, 11)

 • oi iereiV uioi iwdae eiV oikon ihsou ennakosioi ebdomhkonta treiV (Neemias 17, 39)

 • oi leuitai uioi ihsou tw kadmihl toiV uioiV tou oudouia ebdomhkonta tessareV (Neemias 17, 43)

 • kai epoihsan pasa h ekklhsia oi epistreyanteV apo thV aicmalwsiaV skhnaV kai ekaqisan en skhnaiV oti ouk epoihsan apo hmerwn ihsou uiou nauh outwV oi uioi israhl ewV thV hmeraV ekeinhV kai egeneto eufrosunh megalh (Neemias 18, 17)

 • kai en ihsou (Neemias 21, 26)

 • kai outoi oi iereiV kai oi leuitai oi anabainonteV meta zorobabel uiou salaqihl kai ihsou saraia iermia esdra (Neemias 22, 1)

 • outoi arconteV twn ierewn kai adelfoi autwn en hmeraiV ihsou (Neemias 22, 7)

 • kai oi leuitai ihsou banoui kadmihl sarabia iouda macania epi twn ceirwn autoV kai oi adelfoi autou (Neemias 22, 8)

 • kai arconteV twn leuitwn asabia kai sarabia kai ihsou kai uioi kadmihl kai oi adelfoi autwn katenantion autwn eiV umnein kai ainein en entolh dauid anqrwpou tou qeou efhmeria proV efhmerian (Neemias 22, 24)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina