Encontrados 841 resultados para: Ierousalhm

 • wV de hkousen adwnibezek basileuV ierousalhm oti elaben ihsouV thn gai kai exwleqreusen authn on tropon epoihsan thn iericw kai ton basilea authV outwV epoihsan thn gai kai ton basilea authV kai oti automolhsan oi katoikounteV gabawn proV ihsoun kai proV israhl (Josué 10, 1)

 • kai apesteilen adwnibezek basileuV ierousalhm proV ailam basilea cebrwn kai proV fidwn basilea ierimouq kai proV iefqa basilea laciV kai proV dabir basilea odollam legwn (Josué 10, 3)

 • kai anebhsan oi pente basileiV twn iebousaiwn basileuV ierousalhm kai basileuV cebrwn kai basileuV ierimouq kai basileuV laciV kai basileuV odollam autoi kai paV o laoV autwn kai periekaqisan thn gabawn kai exepoliorkoun authn (Josué 10, 5)

 • kai exhgagosan touV pente basileiV ek tou sphlaiou ton basilea ierousalhm kai ton basilea cebrwn kai ton basilea ierimouq kai ton basilea laciV kai ton basilea odollam (Josué 10, 23)

 • basilea ierousalhm basilea cebrwn (Josué 12, 10)

 • kai anabainei ta oria eiV faragga onom epi nwtou iebouV apo liboV auth estin ierousalhm kai diekballei ta oria epi korufhn orouV h estin kata proswpon faraggoV onom proV qalasshV h estin ek merouV ghV rafain epi borra (Josué 15, 8)

 • kai o iebousaioV katwkei en ierousalhm kai ouk hdunasqhsan oi uioi iouda apolesai autouV kai katwkhsan oi iebousaioi en ierousalhm ewV thV hmeraV ekeinhV (Josué 15, 63)

 • kai iebouV auth estin ierousalhm kai poleiV kai gabawqiarim poleiV treiV kai deka kai ai kwmai autwn auth h klhronomia uiwn beniamin kata dhmouV autwn (Josué 18, 28)

 • kai eipen adwnibezek ebdomhkonta basileiV ta akra twn ceirwn autwn kai twn podwn autwn apokekommenoi hsan sullegonteV ta upokatw thV trapezhV mou kaqwV oun epoihsa outwV antapedwken moi o qeoV kai hgagon auton eiV ierousalhm kai apeqanen ekei (Juízes 1, 7)

 • kai epolemhsan oi uioi iouda en ierousalhm kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati romfaiaV kai thn polin eneprhsan en puri (Juízes 1, 8)

 • kai ton iebousaion ton katoikounta en ierousalhm ouk exhran oi uioi beniamin kai katwkhsen o iebousaioV meta twn uiwn beniamin ewV thV hmeraV tauthV (Juízes 1, 21)

 • kai ouk hqelhsen o anhr aulisqhnai kai anesth kai aphlqen kai paregenonto ewV katenanti iebouV auth estin ierousalhm kai met' autou zeugoV upozugiwn episesagmenwn kai h pallakh autou met' autou (Juízes 19, 10)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina