Encontrados 277 resultados para: Hmeran

 • oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn (II Tessalonicenses 3, 8)

 • di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatoV estin thn paraqhkhn mou fulaxai eiV ekeinhn thn hmeran (II Timóteo 1, 12)

 • mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw (Hebreus 3, 8)

 • alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran acriV ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV (Hebreus 3, 13)

 • palin tina orizei hmeran shmeron en dabid legwn meta tosouton cronon kaqwV eirhtai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn (Hebreus 4, 7)

 • oV ouk ecei kaq hmeran anagkhn wsper oi arciereiV proteron uper twn idiwn amartiwn qusiaV anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax eauton anenegkaV (Hebreus 7, 27)

 • kai paV men iereuV esthken kaq hmeran leitourgwn kai taV autaV pollakiV prosferwn qusiaV aitineV oudepote dunantai perielein amartiaV (Hebreus 10, 11)

 • mh egkataleiponteV thn episunagwghn eautwn kaqwV eqoV tisin alla parakalounteV kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran (Hebreus 10, 25)

 • blemmati gar kai akoh o dikaioV egkatoikwn en autoiV hmeran ex hmeraV yuchn dikaian anomoiV ergoiV ebasanizen (II São Pedro 2, 8)

 • oiden kurioV eusebeiV ek peirasmou ruesqai adikouV de eiV hmeran krisewV kolazomenouV threin (II São Pedro 2, 9)

 • oi de nun ouranoi kai h gh autou logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eiV hmeran krisewV kai apwleiaV twn asebwn anqrwpwn (II São Pedro 3, 7)

 • auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV amhn (II São Pedro 3, 18)


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina