Encontrados 277 resultados para: Hmeran

 • kai ephren mwushV thn rabdon eiV ton ouranon kai kurioV ephgagen anemon noton epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta to prwi egenhqh kai o anemoV o notoV anelaben thn akrida (Êxodo 10, 13)

 • kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghV aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eiV geneaV umwn nomimon aiwnion (Êxodo 12, 17)

 • eipen de mwushV proV ton laon mnhmoneuete thn hmeran tauthn en h exhlqate ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV en gar ceiri krataia exhgagen umaV kurioV enteuqen kai ou brwqhsetai zumh (Êxodo 13, 3)

 • exeteinen de mwushV thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr proV hmeran epi cwraV oi de aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurioV touV aiguptiouV meson thV qalasshV (Êxodo 14, 27)

 • eipen de kurioV proV mwushn idou egw uw umin artouV ek tou ouranou kai exeleusetai o laoV kai sullexousin to thV hmeraV eiV hmeran opwV peirasw autouV ei poreusontai tw nomw mou h ou (Êxodo 16, 4)

 • kai estai th hmera th ekth kai etoimasousin o ean eisenegkwsin kai estai diploun o ean sunagagwsin to kaq' hmeran eiV hmeran (Êxodo 16, 5)

 • idete o gar kurioV edwken umin thn hmeran tauthn ta sabbata dia touto autoV edwken umin th hmera th ekth artouV duo hmerwn kaqhsesqe ekastoV eiV touV oikouV umwn mhdeiV ekporeuesqw ek tou topou autou th hmera th ebdomh (Êxodo 16, 29)

 • kai estwsan etoimoi eiV thn hmeran thn trithn th gar hmera th trith katabhsetai kurioV epi to oroV to sina enantion pantoV tou laou (Êxodo 19, 11)

 • mnhsqhti thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn (Êxodo 20, 8)

 • en gar ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV kai katepausen th hmera th ebdomh dia touto euloghsen kurioV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn (Êxodo 20, 11)

 • ean de diabiwsh hmeran mian h duo ouk ekdikhqhsetai to gar argurion autou estin (Êxodo 21, 21)

 • kai tauta estin a poihseiV epi tou qusiasthriou amnouV eniausiouV amwmouV duo thn hmeran epi to qusiasthrion endelecwV karpwma endelecismou (Êxodo 29, 38)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina