Encontrados 12 resultados para: Grafhv

 • kai toutwn zhthqeishV thV genikhV grafhV en tw katalocismw kai mh eureqeishV ecwrisqhsan tou ierateuein (Esdras 5, 39)

 • ek twn uiwn foroV zacariaV kai met' autou apo grafhV andreV ekaton penthkonta (Esdras 8, 30)

 • kai touto to antigrafon thV grafhV oktwkaidekath eloul etouV deuterou kai ebdomhkostou kai ekatostou kai touto triton etoV epi simwnoV arcierewV megalou en asaramel (I Macabeus 14, 27)

 • kai o basileuV efwnhse fwnh megalh kalesai touV epaoidouV kai farmakouV kai caldaiouV kai gazarhnouV apaggeilai to sugkrima thV grafhV kai eiseporeuonto epi qewrian idein thn grafhn kai to sugkrima thV grafhV ouk edunanto sugkrinai tw basilei tote o basileuV exeqhke prostagma legwn paV anhr oV an upodeixh to sugkrima thV grafhV stoliei auton porfuran kai maniakhn crusoun periqhsei autw kai doqhsetai autw exousia tou tritou merouV thV basileiaV (Daniel 5, 7)

 • kai eiseporeuonto oi epaoidoi kai farmakoi kai gazarhnoi kai ouk hdunato oudeiV to sugkrima thV grafhV apaggeilai (Daniel 5, 8)

 • tote o basileuV ekalese thn basilissan peri tou shmeiou kai upedeixen auth wV mega esti kai oti paV anqrwpoV ou dunatai apaggeilai tw basilei to sugkrima thV grafhV (Daniel 5, 9)

 • w danihl dunh moi upodeixai to sugkrima thV grafhV kai stoliw se porfuran kai maniakhn crusoun periqhsw soi kai exeiV exousian tou tritou merouV thV basileiaV mou (Daniel 5, 16)

 • tote danihl esth katenanti thV grafhV kai anegnw kai outwV apekriqh tw basilei auth h grafh hriqmhtai katelogisqh exhrtai kai esth h grayasa ceir kai auth h sugkrisiV autwn (Daniel 5, 17)

 • (26-28) touto to sugkrima thV grafhV hriqmhtai o cronoV sou thV basileiaV apolhgei h basileia sou suntetmhtai kai suntetelestai h basileia sou toiV mhdoiV kai toiV persaiV didotai (Daniel 5, 26)

 • h de perioch thV grafhV hn aneginwsken hn auth wV probaton epi sfaghn hcqh kai wV amnoV enantion tou keirontoV auton afwnoV outwV ouk anoigei to stoma autou (Atos dos Apóstolos 8, 32)

 • anoixaV de o filippoV to stoma autou kai arxamenoV apo thV grafhV tauthV euhggelisato autw ton ihsoun (Atos dos Apóstolos 8, 35)

 • touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai (II São Pedro 1, 20)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina