Encontrados 2420 resultados para: Estin

 • idou h poliV auth egguV tou katafugein me ekei h estin mikra ekei swqhsomai ou mikra estin kai zhsetai h yuch mou (Gênesis 19, 20)

 • eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh (Gênesis 19, 31)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • kai eishlqen o qeoV proV abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeiV peri thV gunaikoV hV elabeV auth de estin sunwkhkuia andri (Gênesis 20, 3)

 • ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto (Gênesis 20, 5)

 • nun de apodoV thn gunaika tw anqrwpw oti profhthV estin kai proseuxetai peri sou kai zhsh ei de mh apodidwV gnwqi oti apoqanh su kai panta ta sa (Gênesis 20, 7)

 • eipen de abraam eipa gar ara ouk estin qeosebeia en tw topw toutw eme te apoktenousin eneken thV gunaikoV mou (Gênesis 20, 11)

 • kai gar alhqwV adelfh mou estin ek patroV all' ouk ek mhtroV egenhqh de moi eiV gunaika (Gênesis 20, 12)

 • egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin (Gênesis 20, 13)

 • kai ton uion de thV paidiskhV tauthV eiV eqnoV mega poihsw auton oti sperma son estin (Gênesis 21, 13)

 • eishkousen de o qeoV thV fwnhV tou paidiou ek tou topou ou hn kai ekalesen aggeloV tou qeou thn agar ek tou ouranou kai eipen auth ti estin agar mh fobou epakhkoen gar o qeoV thV fwnhV tou paidiou sou ek tou topou ou estin (Gênesis 21, 17)

 • eipen de isaak proV abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin (Gênesis 22, 7)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina