Encontrados 1238 resultados para: Estai

 • ean de o kurioV h met' autou ouk apoteisei ean de misqwtoV h estai autw anti tou misqou autou (Êxodo 22, 14)

 • outwV poihseiV ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeraV estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseiV moi auto (Êxodo 22, 29)

 • ouk estai agonoV oude steira epi thV ghV sou ton ariqmon twn hmerwn sou anaplhrwsw (Êxodo 23, 26)

 • kai poihseiV lucnian ek crusiou kaqarou toreuthn poihseiV thn lucnian o kauloV authV kai oi kalamiskoi kai oi krathreV kai oi sfairwthreV kai ta krina ex authV estai (Êxodo 25, 31)

 • mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV (Êxodo 26, 2)

 • kai poihseiV krikouV penthkonta crusouV kai sunayeiV taV aulaiaV eteran th etera toiV krikoiV kai estai h skhnh mia (Êxodo 26, 6)

 • to mhkoV thV derrewV thV miaV estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euroV thV derrewV thV miaV metron to auto estai taiV endeka derresi (Êxodo 26, 8)

 • kai poihseiV krikouV calkouV penthkonta kai sunayeiV touV krikouV ek twn agkulwn kai sunayeiV taV derreiV kai estai en (Êxodo 26, 11)

 • phcun ek toutou kai phcun ek toutou ek tou uperecontoV twn derrewn ek tou mhkouV twn derrewn thV skhnhV estai sugkalupton epi ta plagia thV skhnhV enqen kai enqen ina kalupth (Êxodo 26, 13)

 • kai estai ex isou katwqen kata to auto esontai isoi ek twn kefalidwn eiV sumblhsin mian outwV poihseiV amfoteraiV taiV dusin gwniaiV estwsan (Êxodo 26, 24)

 • kai poihseiV qusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkoV kai pente phcewn to euroV tetragwnon estai to qusiasthrion kai triwn phcewn to uyoV autou (Êxodo 27, 1)

 • kai poihseiV ta kerata epi twn tessarwn gwniwn ex autou estai ta kerata kai kaluyeiV auta calkw (Êxodo 27, 2)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina