Encontrados 121 resultados para: Dikaiov

 • autai de ai geneseiV nwe nwe anqrwpoV dikaioV teleioV wn en th genea autou tw qew euhresthsen nwe (Gênesis 6, 9)

 • kai eggisaV abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV (Gênesis 18, 23)

 • mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin (Gênesis 18, 25)

 • aposteilaV de faraw ekalesen mwushn kai aarwn kai eipen autoiV hmarthka to nun o kurioV dikaioV egw de kai o laoV mou asebeiV (Êxodo 9, 27)

 • zuga dikaia kai staqmia dikaia kai couV dikaioV estai umin egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou (Levítico 19, 36)

 • qeoV alhqina ta erga autou kai pasai ai odoi autou kriseiV qeoV pistoV kai ouk estin adikia dikaioV kai osioV kurioV (Deuteronômio 32, 4)

 • oti ouk estin agioV wV kurioV kai ouk estin dikaioV wV o qeoV hmwn ouk estin agioV plhn sou (I Samuel 2, 2)

 • kai eipen saoul proV dauid dikaioV su uper eme oti su antapedwkaV moi agaqa egw de antapedwka soi kaka (I Samuel 24, 18)

 • kai hscunqhsan oi arconteV israhl kai o basileuV kai eipan dikaioV o kurioV (II Crônicas 12, 6)

 • kurie o qeoV israhl dikaioV su oti kateleifqhmen diaswzomenoi wV h hmera auth idou hmeiV enantion sou en plhmmeleiaiV hmwn oti ouk estin sthnai enwpion sou epi toutw (Neemias 9, 15)

 • kai eureV thn kardian autou pisthn enwpion sou kai dieqou proV auton diaqhkhn dounai autw thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn kai gergesaiwn kai tw spermati autou kai esthsaV touV logouV sou oti dikaioV su (Neemias 19, 8)

 • kai su dikaioV epi pasi toiV ercomenoiV ef' hmaV oti alhqeian epoihsaV kai hmeiV exhmartomen (Neemias 19, 33)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina