Encontrados 104 resultados para: Danihl

 • kai outoi hsan uioi dauid oi tecqenteV autw en cebrwn o prwtotokoV amnwn th acinaam th iezrahlitidi o deuteroV danihl th abigaia th karmhlia (I Crônicas 3, 1)

 • apo uiwn fineeV ghrswm apo uiwn iqamar danihl apo uiwn dauid atouV (Neemias 8, 2)

 • danihl ganaqwn barouc (Neemias 20, 7)

 • danihl en th aplothti autou errusqh ek stomatoV leontwn (I Macabeus 2, 60)

 • kai ean wsin oi treiV andreV outoi en mesw authV nwe kai danihl kai iwb autoi en th dikaiosunh autwn swqhsontai legei kurioV (Ezequiel 14, 14)

 • kai nwe kai danihl kai iwb en mesw authV zw egw legei kurioV ean uioi h qugatereV upoleifqwsin autoi en th dikaiosunh autwn rusontai taV yucaV autwn (Ezequiel 14, 20)

 • mh sofwteroV ei su tou danihl sofoi ouk epaideusan se th episthmh autwn (Ezequiel 28, 3)

 • kai hsan ek tou genouV twn uiwn israhl twn apo thV ioudaiaV danihl ananiaV misahl azariaV (Daniel 1, 6)

 • kai epeqhken autoiV o arcieunoucoV onomata tw men danihl baltasar tw de anania sedrac kai tw misahl misac kai tw azaria abdenagw (Daniel 1, 7)

 • kai enequmhqh danihl en th kardia opwV mh alisghqh en tw deipnw tou basilewV kai en w pinei oinw kai hxiwse ton arcieunoucon ina mh summolunqh (Daniel 1, 8)

 • kai edwke kurioV tw danihl timhn kai carin enantion tou arcieunoucou (Daniel 1, 9)

 • kai eipen o arcieunoucoV tw danihl agwniw ton kurion mou ton basilea ton ektaxanta thn brwsin umwn kai thn posin umwn ina mh idh ta proswpa umwn diatetrammena kai asqenh para touV suntrefomenouV umin neaniaV twn allogenwn kai kinduneusw tw idiw trachlw (Daniel 1, 10)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina