Encontrados 80 resultados para: Cariv

 • wraioV kallei para touV uiouV twn anqrwpwn execuqh cariV en ceilesin sou dia touto euloghsen se o qeoV eiV ton aiwna (Salmos 44, 3)

 • ina zhsh h yuch sou kai cariV h peri sw trachlw [22a] estai de iasiV taiV sarxi sou kai epimeleia toiV soiV osteoiV (Provérbios 3, 22)

 • airetwteron onoma kalon h ploutoV poluV uper de argurion kai crusion cariV agaqh (Provérbios 22, 1)

 • mh se oneidish men o filoV h de mach sou kai h ecqra ouk apestai all' estai soi ish qanatw [10a] cariV kai filia eleuqeroi aV thrhson seautw ina mh eponeidistoV genh alla fulaxon taV odouV sou eusunallaktwV (Provérbios 27, 10)

 • wsper kuwn otan epelqh epi ton eautou emeton kai mishtoV genhtai outwV afrwn th eautou kakia anastreyaV epi thn eautou amartian [11a] estin aiscunh epagousa amartian kai estin aiscunh doxa kai cariV (Provérbios 28, 11)

 • epestreya kai eidon upo ton hlion oti ou toiV koufoiV o dromoV kai ou toiV dunatoiV o polemoV kai ge ou toiV sofoiV artoV kai ge ou toiV sunetoiV ploutoV kai ge ou toiV ginwskousin cariV oti kairoV kai apanthma sunanthsetai toiV pasin autoiV (Eclesiastes 9, 11)

 • logoi stomatoV sofou cariV kai ceilh afronoV katapontiousin auton (Eclesiastes 10, 12)

 • oi pepoiqoteV ep' autw sunhsousin alhqeian kai oi pistoi en agaph prosmenousin autw oti cariV kai eleoV toiV eklektoiV autou (Sabedoria 3, 9)

 • kai eunoucoV o mh ergasamenoV en ceiri anomhma mhde enqumhqeiV kata tou kuriou ponhra doqhsetai gar autw thV pistewV cariV eklekth kai klhroV en naw kuriou qumhresteroV (Sabedoria 3, 14)

 • oti cariV kai eleoV en toiV eklektoiV autou kai episkoph en toiV osioiV autou (Sabedoria 4, 15)

 • gnouV de oti ouk allwV esomai egkrathV ean mh o qeoV dw kai touto d' hn fronhsewV to eidenai tinoV h cariV enetucon tw kuriw kai edehqhn autou kai eipon ex olhV thV kardiaV mou (Sabedoria 8, 21)

 • estin gar aiscunh epagousa amartian kai estin aiscunh doxa kai cariV (Eclesiástico 4, 21)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina