Encontrados 409 resultados para: Auta

 • kai huloghsen auta o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate ta udata en taiV qalassaiV kai ta peteina plhqunesqwsan epi thV ghV (Gênesis 1, 22)

 • kai eplasen o qeoV eti ek thV ghV panta ta qhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta proV ton adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto adam yuchn zwsan touto onoma autou (Gênesis 2, 19)

 • elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhloiV ta de ornea ou dieilen (Gênesis 15, 10)

 • kai panta ta freata a wruxan oi paideV tou patroV autou en tw cronw tou patroV autou enefraxan auta oi fulistiim kai eplhsan auta ghV (Gênesis 26, 15)

 • kai palin isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou (Gênesis 26, 18)

 • kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi . (Gênesis 28, 22)

 • eporeuqh de roubhn en hmeraiV qerismou purwn kai euren mhla mandragorou en tw agrw kai hnegken auta proV leian thn mhtera autou eipen de rachl th leia doV moi twn mandragorwn tou uiou sou (Gênesis 30, 14)

 • touV de amnouV diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq' eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata laban (Gênesis 30, 40)

 • egeneto de en tw kairw w enekisshsen ta probata en gastri lambanonta eqhken iakwb taV rabdouV enantion twn probatwn en taiV lhnoiV tou egkisshsai auta kata taV rabdouV (Gênesis 30, 41)

 • kai afeilato o qeoV panta ta kthnh tou patroV umwn kai edwken moi auta (Gênesis 31, 9)

 • kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi (Gênesis 31, 10)

 • rachl de elaben ta eidwla kai enebalen auta eiV ta sagmata thV kamhlou kai epekaqisen autoiV (Gênesis 31, 34)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina