Encontrados 95 resultados para: Anqrwpoi

 • kai egeneto hnika hrxanto oi anqrwpoi polloi ginesqai epi thV ghV kai qugatereV egenhqhsan autoiV (Gênesis 6, 1)

 • oi de giganteV hsan epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV kai met' ekeino wV an eiseporeuonto oi uioi tou qeou proV taV qugateraV twn anqrwpwn kai egennwsan eautoiV ekeinoi hsan oi giganteV oi ap' aiwnoV oi anqrwpoi oi onomastoi (Gênesis 6, 4)

 • eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen (Gênesis 13, 8)

 • oi de anqrwpoi oi en sodomoiV ponhroi kai amartwloi enantion tou qeou sfodra (Gênesis 13, 13)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)

 • monon en toutw omoiwqhsontai hmin oi anqrwpoi tou katoikein meq' hmwn wste einai laon ena en tw peritemnesqai hmwn pan arsenikon kaqa kai autoi peritetmhntai (Gênesis 34, 22)

 • kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi madihnaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton iwshf toiV ismahlitaiV eikosi cruswn kai kathgagon ton iwshf eiV aigupton (Gênesis 37, 28)

 • kai apestrafh proV ioudan kai eipen ouc euron kai oi anqrwpoi oi ek tou topou legousin mh einai wde pornhn (Gênesis 38, 22)

 • eiden de iwshf autouV kai ton beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi thV oikiaV autou eisagage touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met' emou gar fagontai oi anqrwpoi artouV thn meshmbrian (Gênesis 43, 16)

 • idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn (Gênesis 43, 18)

 • ekaqisan de enantion autou o prwtotokoV kata ta presbeia autou kai o newteroV kata thn neothta autou existanto de oi anqrwpoi ekastoV proV ton adelfon autou (Gênesis 43, 33)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina