Encontrados 338 resultados para: Adelfoi

 • eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen (Gênesis 13, 8)

 • eipen de proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe (Gênesis 19, 7)

 • eipan de oi adelfoi authV kai h mhthr meinatw h parqenoV meq' hmwn hmeraV wsei deka kai meta tauta apeleusetai (Gênesis 24, 55)

 • eipen de autoiV iakwb adelfoi poqen este umeiV oi de eipan ek carran esmen (Gênesis 29, 4)

 • kai eipan autoiV sumewn kai leui oi adelfoi dinaV uioi de leiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin (Gênesis 34, 14)

 • egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon (Gênesis 34, 25)

 • idonteV de oi adelfoi autou oti auton o pathr filei ek pantwn twn uiwn autou emishsan auton kai ouk edunanto lalein autw ouden eirhnikon (Gênesis 37, 4)

 • eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseiV ef' hmaV h kurieuwn kurieuseiV hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou (Gênesis 37, 8)

 • kai epetimhsen autw o pathr autou kai eipen autw ti to enupnion touto o enupniasqhV ara ge elqonteV eleusomeqa egw te kai h mhthr sou kai oi adelfoi sou proskunhsai soi epi thn ghn (Gênesis 37, 10)

 • ezhlwsan de auton oi adelfoi autou o de pathr autou diethrhsen to rhma (Gênesis 37, 11)

 • eporeuqhsan de oi adelfoi autou boskein ta probata tou patroV autwn eiV sucem (Gênesis 37, 12)

 • kai eipen israhl proV iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en sucem deuro aposteilw se proV autouV eipen de autw idou egw (Gênesis 37, 13)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina