Encontrados 25 resultados para: Adelfe

 • eipen de hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa (Gênesis 33, 9)

 • algw epi soi adelfe mou iwnaqan wraiwqhV moi sfodra eqaumastwqh h agaphsiV sou emoi uper agaphsin gunaikwn (II Samuel 1, 26)

 • kai eipen autw mh adelfe mou mh tapeinwshV me dioti ou poihqhsetai outwV en israhl mh poihshV thn afrosunhn tauthn (II Samuel 13, 12)

 • kai eipen autw qhmar mh adelfe oti megalh h kakia h escath uper thn prwthn hn epoihsaV met' emou tou exaposteilai me kai ouk hqelhsen amnwn akousai thV fwnhV authV (II Samuel 13, 16)

 • kai eipen iwab tw amessai ei ugiaineiV su adelfe kai ekrathsen h ceir h dexia iwab tou pwgwnoV amessai tou katafilhsai auton (II Samuel 20, 9)

 • kai eipen ti ai poleiV autai aV edwkaV moi adelfe kai ekalesen autaV orion ewV thV hmeraV tauthV (I Reis 9, 13)

 • en tw tafw eautou kai ekoyanto auton ouai adelfe (I Reis 13, 30)

 • kai eipen autw twbit adelfe ek poiaV fulhV kai ek poiaV patridoV su ei upodeixon moi (Tobias 5, 11)

 • kai eipen autw fulhn kai patrian su zhteiV h misqion oV sumporeusetai meta tou uiou sou kai eipen autw twbit boulomai adelfe epignwnai to genoV sou kai to onoma (Tobias 5, 12)

 • kai eipen autw ugiainwn elqoiV adelfe kai mh moi orgisqhV oti ezhthsa thn fulhn sou kai thn patrian sou epignwnai kai su tugcaneiV adelfoV mou ek thV kalhV kai agaqhV geneaV epeginwskon gar egw ananian kai iaqan touV uiouV semeiou tou megalou wV eporeuomeqa koinwV eiV ierosoluma proskunein anaferonteV ta prwtotoka kai taV dekataV twn genhmatwn kai ouk eplanhqhsan en th planh twn adelfwn hmwn ek rizhV kalhV ei adelfe (Tobias 5, 14)

 • kai eipen to paidarion tw aggelw azaria adelfe ti estin to hpar kai h kardia kai h colh tou icquoV (Tobias 6, 7)

 • eipen o aggeloV tw paidariw adelfe shmeron aulisqhsomeqa para ragouhl kai autoV suggenhV sou estin kai estin autw qugathr monogenhV onomati sarra (Tobias 6, 11)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina