Encontrados 80 resultados para: Acaab

 • kai ekoimhqh ambri meta twn paterwn autou kai qaptetai en samareia kai basileuei acaab uioV autou ant' autou [28a] kai en tw eniautw tw endekatw tou ambri basileuei iwsafat uioV asa etwn triakonta kai pente en th basileia autou kai eikosi pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou gazouba qugathr selei [28b] kai eporeuqh en th odw asa tou patroV autou kai ouk exeklinen ap' authV tou poiein to euqeV enwpion kuriou plhn twn uyhlwn ouk exhran equon en toiV uyhloiV kai equmiwn [28c] kai a suneqeto iwsafat kai pasa h dunasteia hn epoihsen kai ouV epolemhsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn iouda [28d] kai ta loipa twn sumplokwn aV epeqento en taiV hmeraiV asa tou patroV autou exhren apo thV ghV [28e] kai basileuV ouk hn en suria nasib [28f] kai o basileuV iwsafat epoihsen naun eiV qarsiV poreuesqai eiV swfir epi to crusion kai ouk eporeuqh oti sunetribh h nauV en gasiwngaber [28g] tote eipen o basileuV israhl proV iwsafat exapostelw touV paidaV sou kai ta paidaria mou en th nhi kai ouk ebouleto iwsafat [28h] kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen iwram uioV autou ant' autou (I Reis 16, 28)

 • en etei deuterw tw iwsafat basileuei acaab uioV ambri ebasileusen epi israhl en samareia eikosi kai duo eth (I Reis 16, 29)

 • kai epoihsen acaab to ponhron enwpion kuriou eponhreusato uper pantaV touV emprosqen autou (I Reis 16, 30)

 • kai epoihsen acaab alsoV kai proseqhken acaab tou poihsai parorgismata tou parorgisai thn yuchn autou tou exoleqreuqhnai ekakopoihsen uper pantaV touV basileiV israhl touV genomenouV emprosqen autou (I Reis 16, 33)

 • kai eipen hliou o profhthV o qesbithV ek qesbwn thV galaad proV acaab zh kurioV o qeoV twn dunamewn o qeoV israhl w paresthn enwpion autou ei estai ta eth tauta drosoV kai uetoV oti ei mh dia stomatoV logou mou (I Reis 17, 1)

 • kai egeneto meq' hmeraV pollaV kai rhma kuriou egeneto proV hliou en tw eniautw tw tritw legwn poreuqhti kai ofqhti tw acaab kai dwsw ueton epi proswpon thV ghV (I Reis 18, 1)

 • kai eporeuqh hliou tou ofqhnai tw acaab kai h limoV krataia en samareia (I Reis 18, 2)

 • kai ekalesen acaab ton abdiou ton oikonomon kai abdiou hn foboumenoV ton kurion sfodra (I Reis 18, 3)

 • kai eipen acaab proV abdiou deuro kai dielqwmen epi thn ghn epi phgaV twn udatwn kai epi ceimarrouV ean pwV eurwmen botanhn kai peripoihswmeqa ippouV kai hmionouV kai ouk exoloqreuqhsontai apo twn kthnwn (I Reis 18, 5)

 • kai emerisan eautoiV thn odon tou dielqein authn acaab eporeuqh en odw mia monoV kai abdiou eporeuqh en odw allh monoV (I Reis 18, 6)

 • kai eipen abdiou ti hmarthka oti didwV ton doulon sou eiV ceira acaab tou qanatwsai me (I Reis 18, 9)

 • kai estai ean egw apelqw apo sou kai pneuma kuriou arei se eiV ghn hn ouk oida kai eiseleusomai apaggeilai tw acaab kai apoktenei me kai o douloV sou estin foboumenoV ton kurion ek neothtoV autou (I Reis 18, 12)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina