Encontrados 242 resultados para: Küldött

 • mi ugyanis elpusztítjuk ezt a helyet, mivel igen nagy a panasz ellenük Isten elõtt, és Isten azért küldött bennünket, hogy pusztítsuk el õket." (Teremtés könyve 19, 13)

 • Ábrahám azt mondta a feleségérõl: a húgom. Akkor Abimelek, Gerár királya érte küldött és elvitette Sárát. (Teremtés könyve 20, 2)

 • Azután Jákob követeket küldött elõre bátyjához, Ézsauhoz, Szeir földjére, Edom vidékére. (Teremtés könyve 32, 4)

 • akkor így felelj: Szolgádé, Jákobé. Ez az ajándék, amit uramnak, Ézsaunak küldött, õ maga utánunk jön." (Teremtés könyve 32, 19)

 • De most ne nyugtalankodjatok és ne tegyetek magatoknak szemrehányást amiatt, hogy eladtatok. Isten azért küldött elõre engem, hogy megmentsem az életeteket. (Teremtés könyve 45, 5)

 • De Isten elõre küldött engem, hogy megmentse és életben tartsa nemzetségteket a földön. (Teremtés könyve 45, 7)

 • Hasonlóképpen atyjának is küldött 10 szamarat, megrakva Egyiptom legjobb termékeivel, és tíz nõstény szamarat megrakva gabonával, kenyérrel és úti élelemmel atyja számára. (Teremtés könyve 45, 23)

 • Mikor azonban mindent elbeszéltek, amit József mondott és látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy õt elvitesse, akkor ismét élet szállt atyjukba. (Teremtés könyve 45, 27)

 • Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket. (Teremtés könyve 46, 5)

 • Mózes ezt mondta Istennek: "Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? - mit feleljek erre?" (Kivonulás könyve 3, 13)

 • Isten ezt válaszolta: "Én vagyok, aki vagyok." Azután folytatta: "Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok." (Kivonulás könyve 3, 14)

 • Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: "Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden idõkre, s így kell neveznetek nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 3, 15)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina