Encontrados 24 resultados para: Adtad

 • Ha ez a dolog mégis uramtól és királyomtól indult volna ki, akkor nem adtad tudtára szolgáidnak, ki üljön utódnak uram és királyom trónjára." (Királyok I. könyve 1, 27)

 • Acháb azt mondta: "Hát rám találtál, ellenségem?" "Rád találtam" - felelte. "Mert arra adtad magad, hogy azt tedd, ami gonosznak számít az Úr szemében. (Királyok I. könyve 21, 20)

 • Nos, tehát Uram, te Isten vagy, s te adtad szolgádnak ezt a dicsõséges ígéretet. (Krónikák I. könyve 17, 26)

 • Istenünk, te ûzted ki e föld lakóit néped, Izrael elõl, és te adtad barátod, Ábrahám ivadékának mindörökre. (Krónikák II. könyve 20, 7)

 • Uram, te vagy az Isten, aki kiválasztottad Ábrámot, kivezetted a káldeai Urból, és az Ábrahám nevet adtad neki. (Nehemiás könyve 9, 7)

 • Királyságokat és népeket juttattál nekik, és nekik adtad õket tartományul. Elfoglalták Hesbon királyának, Szichonnak földjét, Básán királyának, Ognak földjét. (Nehemiás könyve 9, 22)

 • Fiaik bevonultak és elfoglalták az országot. Megaláztad elõttük az ország lakóit, a kánaániakat, kezükbe adtad õket, királyaikat s az ország népeit, hogy bánjanak velük tetszésük szerint. (Nehemiás könyve 9, 24)

 • Ezért elnyomóik kezébe adtad õket, akik aztán megsanyargatták õket. Szorongatásuk idején hozzád kiáltottak, s te meghallgattad õket az égbõl. Nagy irgalmadban újra meg újra szabadítót küldtél nekik, akik kiszabadították õket elnyomóik kezébõl. (Nehemiás könyve 9, 27)

 • Amikor nyugalmuk volt, újra gonoszságra vetemedtek. Ellenségeik hatalmába adtad õket, akik zsarnokoskodtak fölöttük. Újra hozzád kiáltottak, és te meghallgattad õket az égbõl: irgalmadban számtalanszor megszabadítottad õket. (Nehemiás könyve 9, 28)

 • Te teremtetted Ádámot, és hûséges segítõül mellé adtad a feleségét, Évát. Tõlük származik az emberiség. Azt mondtad: nem jó az embernek, ha egyedül van. Alkossunk mellé hozzá hasonló segítõtársat. (Tóbiás könyve 8, 6)

 • Ezért elöljáróikat halálra adtad, ágyukat meg, amelyet lealacsonyított a hûtlenség, vérfürdõvé tetted. Megverted a szolgákat uraikkal és az urakat szolgáikkal együtt. (Judit könyve 9, 3)

 • Asszonyaikat zsákmányul adtad, lányaikat meg fogságba küldted. Minden vagyonukat szétosztottad kedves fiaid közt, akiket az érted való buzgalom emésztett, undorodtak vérük meggyalázásától, s téged hívtak segítségül. Ó Isten, én Istenem, hallgass meg engem is, az özvegyet! (Judit könyve 9, 4)


“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina