Encontrados 18 resultados para: odaje

 • i poðe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade. (Knjiga Brojeva 25, 8)

 • Bat-Šeba ode kralju u odaje - a on je bio vrlo star i Abišaga Šunamka služila mu. (Prva knjiga o kraljevima 1, 15)

 • jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost njegove posluge i njihova odijela, njegove peharnike i paljenice koje je prinio u Domu Jahvinu, zastade joj dah. (Prva knjiga o kraljevima 10, 5)

 • Kako Ahazja bijaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se, posla glasnike kojima reèe: "Idite, pitajte Baal Zebuba, boga ekronskog, hoæu li ozdraviti od ove bolesti." (Druga knjiga o kraljevima 1, 2)

 • Za èavle je dao na mjeru pedeset zlatnih šekela. I gornje je odaje obložio zlatom. (Druga knjiga Ljetopisa 3, 9)

 • jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost njegove posluge i njihova odijela, i njegove peharnike i njihova odijela, i njegove paljenice koje je prinosio u Jahvinu domu, zastade joj dah. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 4)

 • ustade gdje bijaše pala nièice, dozva svoju sluškinju i siðe u odaje u kojima je provodila subote i svetkovine svoje. (Judita 10, 2)

 • U Podzemlje vode putovi kroz njenu kuæu, dolje u odaje smrti. (Mudre izreke 7, 27)

 • Luðak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu. (Mudre izreke 12, 16)

 • Vino je podsmjevaè, žestoko piæe bukaè, i tko se njima odaje neæe steæi mudrosti. (Mudre izreke 20, 1)

 • Krvave masnice oèiste zlo i udarci proèiste odaje utrobe. (Mudre izreke 20, 30)

 • Povuci me za sobom, bježimo! Kralj me uveo u odaje svoje. Igrat æemo se i radovati zbog tebe, slavit æemo ljubav tvoju više nego vino. Pravo je da te ljube. (Pjesma nad pjesmama 1, 4)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina