Encontrados 4 resultados para: hvastati

  • Dokle æe bezbošci, Jahve, dokle æe se bezbošci hvastati? (Psalmi 94, 3)
  • Dokle æe brbljati, drsko govoriti, dokle æe se bezakonici hvastati? (Psalmi 94, 4)

  • Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu nego se hvastati a nemati ni kruha. (Mudre izreke 12, 9)

  • i preko vaših granica navijestiti evanðelje, a ne hvastati se onim što je veæ uèinjeno na tuðem podruèju. (Druga poslanica Korinæanima 10, 16)

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina