Encontrados 22 resultados para: granica

 • tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. (Knjiga Postanka 10, 19)
 • Odande krenu i utabore se s onu stranu Arnona, koji je u pustinji a izvire u podruèju Amorejaca. Jer je Arnon granica moapska izmeðu Moabaca i Amorejaca. (Knjiga Brojeva 21, 13)

 • Južna strana protezat æe vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna æe vam granica poèeti s kraja Slanog mora na istoènoj strani. (Knjiga Brojeva 34, 3)

 • Onda æe vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet æe na jugu do Kadeš Barnee; zatim æe izaæi prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone. (Knjiga Brojeva 34, 4)

 • Od Asmone granica æe skrenuti prema Egipatskom potoku i izaæi æe na more. (Knjiga Brojeva 34, 5)

 • Zapadna granica bit æe vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu. (Knjiga Brojeva 34, 6)

 • A ovo æe vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor; (Knjiga Brojeva 34, 7)
 • Onda æe se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To æe vam biti sjeverna granica. (Knjiga Brojeva 34, 9)

 • Granica æe se spuštati od Šefama do Rible, istoèno od Ajina. Odande æe se granica spustiti i doprijeti do istoène obale Kineretskog jezera. (Knjiga Brojeva 34, 11)

 • Iza toga spustit æe se granica niz Jordan da završi u Slanome moru. To æe biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.'" (Knjiga Brojeva 34, 12)

 • pa na nj nabasa krvni osvetnik izvan granica njegova grada-utoèišta te krvni osvetnik ubije ubojicu, to mu se ne raèuna u krvoproliæe, (Knjiga Brojeva 35, 27)

 • I vladat æe od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta. (Psalmi 72, 8)
“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina