Encontrados 16 resultados para: glavama

 • Ali filistejski knezovi planuše na njega i rekoše mu: "Pošalji toga èovjeka natrag, neka se vrati na mjesto koje si mu oznaèio. Neka ne ide s nama u boj, da se ne okrene protiv nas u boju! Èime bi se on opet umilio svome gospodaru ako ne glavama ovih naših ljudi? (Prva knjiga o Samuelu 29, 4)

 • On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuæa. (Prva knjiga Ljetopisa 23, 3)

 • Salomon se tada obrati svem Izraelu, tisuænicima, satnicima, sucima, svim knezovima izraelskim, glavama obitelji, (Druga knjiga Ljetopisa 1, 2)

 • Vratit æe se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doæi æe na Sion. Vjeèna æe sreæa biti nad glavama, pratit æe ih klicanje i radost, nestat æe tuge i jecaja. (Izaija 51, 11)

 • Nad glavama biæa bijaše nešto kao svod nebeski, nalik na sjajan prozirac, uzdignut nad njihovim glavama. (Ezekiel 1, 22)

 • Sa svoda nad njihovim glavama èula se grmljavina. (Ezekiel 1, 25)

 • Ispod svoda nad njihovim glavama bijaše nešto kao kamen safir, poput prijestolja: na tom kao prijestolju, gore na njemu, kao neki èovjek. (Ezekiel 1, 26)

 • Pogledah, i gle: na svodu nad glavama kreubinÄa pojavi se nešto kao kamen safir, kao nekakvo prijestolje. (Ezekiel 10, 1)

 • bedara pasom opasanih, sa spuštenim povezima na glavama - sve junake, prave Babilonce, rodom iz zemlje kaldejske - (Ezekiel 23, 15)

 • Na glavama neka nose lanene kape, oko bokova gaæe lanene: neka se ne pašu nièim od èega bi se znojili. (Ezekiel 44, 18)

 • A prolaznici su ga pogrðivali mašuæi glavama: (Evanðelje po Mateju 27, 39)

 • Prolaznici su ga pogrðivali mašuæi glavama: "Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana, (Evanðelje po Marku 15, 29)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina