Encontrados 159 resultados para: baštinu

 • Dovest æu vas u zemlju za koju sam se zakleo da æu je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat æu vam je u baštinu, ja, Jahve." (Knjiga Izlaska 6, 8)
 • Onda reèe: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim oèima, onda, o Gospodine, poði s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opaèine i primi nas za svoju baštinu!" (Knjiga Izlaska 34, 9)

 • Njih možete predati u nasljedstvo svojoj djeci da ih zavazda naslijede u baštinu. Prema njima možete postupati kao prema robovima. Ali prema svojoj braæi, Izraelcima, nitko ne smije grubo postupati. (Levitski zakonik 25, 46)

 • Još reèe Jahve Aronu: "Tebi, evo, povjeravam brigu o onom što se meni prinosi. Sve što Izraelci posveæuju dodjeljujem tebi i tvojim sinovima kao baštinu trajnim zakonom. (Knjiga Brojeva 18, 8)

 • "Levijevim sinovima, evo, predajem u baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu - za službu što je obavljaju u Šatoru sastanka. (Knjiga Brojeva 18, 21)

 • "Levitima govori i reci im: 'Kad od Izraelaca primate desetinu, koju ja od njih dajem vama u baštinu, od toga onda vi prinesite podizanicu Jahvi: desetinu od desetine. (Knjiga Brojeva 18, 26)

 • "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba. (Knjiga Brojeva 26, 53)
 • Veæem broju poveæaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih. (Knjiga Brojeva 26, 54)

 • Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima. (Knjiga Brojeva 26, 55)

 • "Selofhadove kæeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji æe biti njihova baština meðu braæom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca. (Knjiga Brojeva 27, 7)

 • Nadalje, reci Izraelcima: 'Kad koji èovjek umre a ne imadne sina, prenesite njegovu baštinu na njegovu kæer. (Knjiga Brojeva 27, 8)

 • Ne imadne li ni kæeri, predajte baštinu njegovoj braæi. (Knjiga Brojeva 27, 9)
“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina