Encontrados 310 resultados para: Tek

 • Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!" (Knjiga Postanka 4, 1)

 • Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela poteèe Metušael, od Metušaela Lamek. (Knjiga Postanka 4, 18)

 • Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. (Knjiga Postanka 10, 7)

 • Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, (Knjiga Postanka 10, 13)

 • pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. (Knjiga Postanka 10, 14)

 • Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. (Knjiga Postanka 11, 6)

 • Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratiæa Lota, svu imovinu što su je namakli i svu èeljad koju su stekli u Haranu te svi poðu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, (Knjiga Postanka 12, 5)

 • pa reèe: "Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim oèima, nemoj mimoiæi svoga sluge! (Knjiga Postanka 18, 3)

 • Tek što on izreèe svoje, gle, doðe Rebeka, kæi Betuelova; taj Betuel bijaše sin Milke, žene Abrahamova brata Nahora. Doðe ona s krèagom na ramenu. (Knjiga Postanka 24, 15)

 • Tek što sam ja završio govor u sebi, kad se, evo, pojavi Rebeka s vrèem na ramenu; siðe k izvoru i zahvati. Ja joj rekoh: 'Daj mi da se napijem!' (Knjiga Postanka 24, 45)

 • Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinèad, tako da su mu Filistejci zavidjeli. (Knjiga Postanka 26, 14)

 • Tek što se Jakov udaljio od svoga oca Izaka - pošto je Izak podijelio blagoslov Jakovu - njegov brat Ezav doðe iz lova. (Knjiga Postanka 27, 30)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina