Encontrados 36 resultados para: Svet

 • vi æete mi biti kraljevstvo sveæenika, narod svet.' Tim rijeèima oslovi Izraelce." (Knjiga Izlaska 19, 6)
 • Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posveæujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte! (Levitski zakonik 11, 44)

 • Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!" (Levitski zakonik 11, 45)

 • "Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: 'Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš! (Levitski zakonik 19, 2)

 • Budite mi dakle sveti, jer sam ja, Jahve, svet; ja sam vas odvojio od tih naroda da budete moji. (Levitski zakonik 20, 26)

 • Svetim ga drži, jer on prinosi hranu tvoga Boga. Neka ti je svet, jer sam svet ja, Jahve, koji vas posveæujem. (Levitski zakonik 21, 8)

 • Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posveæenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba." (Levitski zakonik 24, 9)
 • Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe. (Levitski zakonik 25, 12)

 • TÓa Jahve, Bog tvoj, ide posred tvoga tabora da te štiti i da ti predaje neprijatelje. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet: neka Jahve ne zapazi u tebe ništa nedolièno, da se ne bi odvratio od tebe. (Ponovljeni zakon 23, 15)

 • Nitko nije svet kao što je Jahve (jer nema nikoga osim tebe), i nema hridi kao što Bog je naš. (Prva knjiga o Samuelu 2, 2)

 • Ona reèe svome mužu: "Evo, znam i vidim da je svet onaj èovjek Božji što prolazi ovuda. (Druga knjiga o kraljevima 4, 9)

 • Salomon preseli i faraonovu kæer iz Davidova grada u kuæu koju joj bijaše sagradio, jer je mislio: "Neæe moja žena živjeti u dvoru izraelskoga kralja Davida, jer je svet otkako je u nj došao Kovèeg Jahvin." (Druga knjiga Ljetopisa 8, 11)
“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina