Encontrados 53 resultados para: Selima

 • Ali kuæe po selima što nemaju zidova oko sebe neka se smatraju kao posjedi u polju; mogu se otkupljivati. U jubileju kupac mora iz njih iziæi. (Levitski zakonik 25, 31)

 • Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 32)

 • Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: èetrnaest gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 36)

 • Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 41)

 • Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 44)

 • Ekron s naseljima i selima njegovim; (Jošua 15, 45)

 • od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima; (Jošua 15, 46)

 • Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je meða. (Jošua 15, 47)

 • Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 51)

 • Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 54)

 • Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 57)

 • Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima. (Jošua 15, 59)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina