Encontrados 283 resultados para: Njihova

 • Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. (Knjiga Postanka 10, 30)

 • To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena. (Knjiga Postanka 25, 16)

 • Ostali Jakovljevi sinovi doðu na ubijene i opustoše grad što je njihova sestra bila obešèašæena. (Knjiga Postanka 34, 27)

 • opljaèkaju sva njihova dobra, a svu im djecu i žene - sve što je bilo po kuæama - odvedu u roblje. (Knjiga Postanka 34, 29)

 • Njihov se, naime, posjed jako uveæao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdržavati zbog njihova blaga. (Knjiga Postanka 36, 7)

 • Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip rekao i kad vidje kola što ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca Jakova oživje. (Knjiga Postanka 45, 27)

 • Na njihova vijeæanja ja ne silazio, u njihovim zborovima udjela ne imao! U srdžbi su svojoj ljude ubijali; u obijesti bikove sakatili. (Knjiga Postanka 49, 6)

 • sva Josipova obitelj, njegova braæa i oèeva porodica. Jedino su u gošenskom kraju ostala njihova djeca, njihove ovce i goveda. (Knjiga Postanka 50, 8)

 • "Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipæane, na njihova kola i konjanike." (Knjiga Izlaska 14, 26)

 • Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 14)

 • A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 15)

 • Za dvorišni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja èetiri stupa i njihova èetiri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 16)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina