Encontrados 229 resultados para: Neæu

 • Ali vi ostaviste mene i uzeste služiti drugim bogovima. Zbog toga vas neæu više izbavljati. (Knjiga o sucima 10, 13)

 • Samson mu odgovori: "Ovaj put neæu biti krivac Filistejcima kad im uèinim zlo." (Knjiga o sucima 15, 3)

 • "Kad ste to uèinili", reèe im Samson, "neæu mirovati dok vam se ne osvetim." (Knjiga o sucima 15, 7)

 • Ali Ana ne poðe s njim jer reèe svome mužu: "Neæu poæi dok se dijete ne odbije od prsiju, a onda æu ga odvesti da se pokaže pred Jahvom i da ostane ondje zauvijek." (Prva knjiga o Samuelu 1, 22)

 • pomislio sam: sad æe udariti Filistejci na me u Gilgalu, a ja neæu stiæi molitvom ublažiti Jahvu! Zato se odvažih i prinesoh žrtvu paljenicu." (Prva knjiga o Samuelu 13, 12)

 • Ali Samuel odgovori Šaulu: "Neæu se vratiti s tobom: ti si odbacio Jahvinu rijeè, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj nad Izraelom." (Prva knjiga o Samuelu 15, 26)

 • Šaul reèe Davidu: "Evo svoju najstariju kæer Merabu dat æu ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi Jahvine bojeve!" Mišljaše Šaul: "Neæu da padne od moje ruke, nego filistejska ruka neka se digne na njega!" (Prva knjiga o Samuelu 18, 17)

 • Gle, upravo u ovaj dan tvoje su oèi mogle vidjeti da te Jahve predao danas u moje ruke u ovoj peæini. Rekoše mi da te ubijem, ali te poštedjeh i rekoh: 'Neæu diæi svoje ruke na svoga gospodara, jer je Jahvin pomazanik.' (Prva knjiga o Samuelu 24, 11)

 • Tada Šaul reèe: "Zgriješio sam! Vrati mi se, sine Davide, neæu ti više èiniti zla, kad je danas moj život u oèima tvojim bio tako drag. Jest, ludo sam radio i teško sam pogriješio!" (Prva knjiga o Samuelu 26, 21)

 • Ali on ne htjede nego reèe: "Neæu jesti!" Ali kad ga zaokupiše njegove sluge, zajedno sa ženom, posluša ih, ustade sa zemlje i sjede na postelju. (Prva knjiga o Samuelu 28, 23)

 • Ali svoje naklonosti neæu odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od Šaula koga sam uklonio ispred tebe. (Druga knjiga o Samuelu 7, 15)

 • A Urija odgovori Davidu: "Kovèeg, Izrael i Juda borave pod šatorima, moj gospodar Joab i straža moga gospodara borave na otvorenu polju, a ja da uðem u svoju kuæu da jedem i da pijem i da spavam sa svojom ženom? Živoga mi Jahve, i tako mi tvoga života, zaista neæu uèiniti nešto takvo!" (Druga knjiga o Samuelu 11, 11)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina