Encontrados 348 resultados para: Narodu

 • ali narodu kojem budu služili ja æu suditi; i konaèno æe iziæi s velikim blagom. (Knjiga Postanka 15, 14)

 • Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: "Tko se god dotakne ovog èovjeka i njegove žene, glavu æe izgubiti." (Knjiga Postanka 26, 11)

 • Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da uèini što se danas zbiva - da spasi život velikom narodu. (Knjiga Postanka 50, 20)

 • Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu." (Knjiga Izlaska 1, 22)

 • Dobro æu raspoložiti Egipæane prema ovome narodu, pa kad poðete, neæete poæi praznih ruku. (Knjiga Izlaska 3, 21)

 • Neka on mjesto tebe govori narodu. Tako, on æe tebi biti mjesto usta, a ti æeš njemu biti mjesto Boga. (Knjiga Izlaska 4, 16)

 • "Ne pribavljajte više ovome narodu slame kao do sada. Neka idu sami i sebi je skupljaju. (Knjiga Izlaska 5, 7)

 • Po tebi, po tvome narodu i svim tvojim službenicima skakat æe žabe.'" (Knjiga Izlaska 7, 29)

 • Ali opet ukruti faraon srce svoje i ne dopusti narodu da ode. (Knjiga Izlaska 8, 28)

 • Jahve uèini te Egipæani bijahu naklonjeni narodu. Sam Mojsije postane vrlo uvažen u egipatskoj zemlji, u oèima faraonovih službenika i u oèima naroda. (Knjiga Izlaska 11, 3)

 • Jahve je uèinio te Egipæani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipæane oplijenili. (Knjiga Izlaska 12, 36)

 • A onda Mojsije reèe narodu: "Sjeæajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kuæe ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom. Ukvasani kruh neka se ne jede! (Knjiga Izlaska 13, 3)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina