Encontrados 302 resultados para: Nama

 • Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Buduæi da nije imao sina, daj nama posjed meðu braæom našega oca!" (Knjiga Brojeva 27, 4)

 • Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu veæ naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom." (Knjiga Brojeva 31, 50)

 • Ali ako se one udaju za koga iz drugog izraelskoga plemena, onda æe njihova baština biti otrgnuta od naše djedovske baštine i biti prikljuèena baštini plemena kojemu one pripadnu. Tako æe se okrnjiti baština koja kockom pripadne nama. (Knjiga Brojeva 36, 3)

 • I nabraše plodova one zemlje, donesoše ih k nama i javiše: 'Zemlja koju nam daje Jahve, Bog naš, dobra je.' (Ponovljeni zakon 1, 25)

 • Kamo da idemo? Naša su braæa ubila u nama srèanost kad rekoše: Narod je i veæi i jaèi nego mi; gradovi su veliki, i zidine im sežu do nebesa. A vidjeli smo ondje i Anakovce.' (Ponovljeni zakon 1, 28)

 • Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? (Ponovljeni zakon 4, 7)

 • Jahve, Bog naš, sklopio je s nama Savez na Horebu. (Ponovljeni zakon 5, 2)

 • Nije Jahve sklopio taj Savez s našim oèevima, nego baš s nama svima koji smo danas ovdje živi. (Ponovljeni zakon 5, 3)

 • Ti se primakni i slušaj sve što æe ti reæi Jahve, Bog naš. A onda ti nama kaži sve što tebi Jahve, Bog naš, rekne, i mi æemo to poslušati i izvršiti.' (Ponovljeni zakon 5, 27)

 • Stupi k sveæeniku koji bude tada vršio službu i reci: 'Priznajem danas pred Jahvom, Bogom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se Jahve zakleo našim ocima da æe je nama dati.' (Ponovljeni zakon 26, 3)

 • Egipæani su s nama postupali loše; tlaèili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. (Ponovljeni zakon 26, 6)

 • nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama. (Ponovljeni zakon 29, 14)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina