Encontrados 16 resultados para: Jaraca

 • dvjesta koza i dvadeset jaraca, dvjesta ovaca i dvadeset ovnova; (Knjiga Postanka 32, 15)

 • Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca. (Knjiga Brojeva 7, 87)

 • kravljeg masla i ovèjeg mlijeka s pretilinom jaganjaca, ovnova bašanskih i jaraca, sa salom žitnih bubrega, i napoji ga pjenušavom krvlju grožða. (Ponovljeni zakon 32, 14)

 • Sami su mu neki Filistejci donosili darove i novèani danak, a Arapi mu dogonili sitnu stoku: po sedam tisuæa i sedam stotina ovnova te sedam tisuæa i sedam stotina jaraca. (Druga knjiga Ljetopisa 17, 11)

 • Dovedoše sedam mladih junaca, sedam ovnova, sedam jaganjaca, sedam jaraca za okajnicu, za kraljevstvo i za Svetište i za Judu; on zapovjedi Aronovim sinovima sveæenicima da ih prinesu za paljenicu na Jahvinu žrtveniku. (Druga knjiga Ljetopisa 29, 21)

 • Žrtvovaše za posveæenje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, èetiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca - prema broju plemena Izraelovih. (Knjiga Ezrina 6, 17)

 • oni koji su se vratili iz sužanjstva, povratnici, priniješe žrtvu paljenicu Bogu Izraelovu: dvanaest junaca za sav Izrael, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, dvanaest jaraca za grijehe - sve to kao paljenicu Jahvi. (Knjiga Ezrina 8, 35)

 • Neæu od doma tvog' uzet junca, ni jaraca iz tvojih torova: (Psalmi 50, 9)

 • Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca? (Psalmi 50, 13)

 • A vama, ovce moje, ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me da sudim izmeðu ovce i ovce, izmeðu ovnova i jaraca! (Ezekiel 34, 17)

 • Najedite se mesa od junaka i napijte se krvi zemaljskih knezova, ovnova, janjaca, jaraca, junaca, ugojene stoke bašanske! (Ezekiel 39, 18)

 • I sabrat æe se pred njim svi narodi, a on æe ih jedne od drugih razluèiti kao što pastir razluèuje ovce od jaraca. (Evanðelje po Mateju 25, 32)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina