Encontrados 98 resultados para: Gospode

 • Tada reèe Jošua: "Jao, Gospode Jahve, zašto si preveo ovaj narod preko Jordana? Da nas predaš u ruke Amorejaca da nas pobiju? Kamo sreæe da smo stali s onu stranu Jordana! (Jošua 7, 7)

 • Oprosti, Gospode! Što drugo da reèem kad je Izrael okrenuo leða pred svojim neprijateljima? (Jošua 7, 8)

 • Tad Gideon vidje da je to bio Anðeo Jahvin i reèe: "Jao, Jahve, Gospode! Anðela Jahvina vidjeh licem u lice!" (Knjiga o sucima 6, 22)

 • Tada se Manoah pomoli Jahvi i reèe: "Molim te, Gospode, neka Božji èovjek koga si jednom poslao doðe još jednom k nama i pouèi nas što æemo èiniti s djetetom kad se rodi!" (Knjiga o sucima 13, 8)

 • Nato kralj David uðe u šator i stade pred Jahvom i pomoli se: "Tko sam ja, Gospode Jahve, i što je moj dom te si me doveo dovde? (Druga knjiga o Samuelu 7, 18)

 • Pa i to je još premalo u tvojim oèima, Gospode Jahve, te daješ svoja obeæanja kuæi svoga sluge za daleku buduænost i gledaš na me kao na ugledna èovjeka! (Druga knjiga o Samuelu 7, 19)

 • Ali što bi ti David još mogao kazati, kad ti sam poznaješ svoga slugu, Gospode Jahve! (Druga knjiga o Samuelu 7, 20)

 • Zato si velik, Gospode Jahve; nema takvoga kakav si ti i nema Boga osim tebe, po svemu što smo ušima svojim èuli. (Druga knjiga o Samuelu 7, 22)

 • Zato sada, Gospode Jahve, ispuni zauvijek obeæanje koje si dao svome sluzi i njegovu domu i uèini kako si obrekao. (Druga knjiga o Samuelu 7, 25)

 • Uistinu, Gospode Jahve, ti si Bog, tvoje su rijeèi istinite i ti daješ ovo lijepo obeæanje svome sluzi. (Druga knjiga o Samuelu 7, 28)

 • Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge da ostane dovijeka pred tobom. Jer kad ti, Gospode Jahve, obrekneš i blagosloviš, kuæa tvoga sluge bit æe blagoslovljena zasvagda." (Druga knjiga o Samuelu 7, 29)

 • Jer ti si ih odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu, kako si objavio po svome sluzi Mojsiju, kada si izveo oce naše iz Egipta, o Gospode, Jahve!" (Prva knjiga o kraljevima 8, 53)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina