Encontrados 569 resultados para: Dakle

 • Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno." (Levitski zakonik 11, 12)

 • Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posveæujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte! (Levitski zakonik 11, 44)

 • Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!" (Levitski zakonik 11, 45)

 • Pravite, dakle, razliku izmeðu èiste životinje i neèiste; izmeðu èiste ptice i neèiste. Nemojte sami sebe opoganjivati ni životinjom, ni pticom, ni bilo èim što zemljom puže: što sam vam ja odluèio kao neèisto. (Levitski zakonik 20, 25)

 • Budite mi dakle sveti, jer sam ja, Jahve, svet; ja sam vas odvojio od tih naroda da budete moji. (Levitski zakonik 20, 26)

 • Dakle, ni jedan od potomaka sveæenika Arona koji imadne manu neka se ne primièe da prinosi u èast Jahvi paljenu žrtvu; buduæi da ima manu, neka se ne primièe da prinosi hranu svoga Boga. (Levitski zakonik 21, 21)

 • Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovaèa izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Uèine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio. (Levitski zakonik 24, 23)

 • Ako tko proda stojnu kuæu u gradu zidom obzidanu, može je otkupiti dokle se ne navrši godina poslije prodaje; otkupni rok neka je, dakle, jedna godina. (Levitski zakonik 25, 29)

 • Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuæe i pet stotina i pedeset. (Knjiga Brojeva 1, 46)

 • "Ja, evo, uzimam Levijevce izmeðu Izraelaca namjesto svih prvoroðenaca - onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci! (Knjiga Brojeva 3, 12)

 • popisanih, dakle, po njihovim rodovima i porodicama bijaše dvije tisuæe šest stotina i pedeset. (Knjiga Brojeva 4, 40)

 • popisanih, dakle, po njihovim rodovima bijaše tri tisuæe dvjesta. (Knjiga Brojeva 4, 44)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina