Encontrados 569 resultados para: Dakle

 • Onoga ih, dakle, dana blagoslovi rekavši: "Vama nek' se Izrael blagoslivlja govoreæi: Kao što je Efrajimu i Manašeu, nek' i tebi Bog uèini!" Tako stavi Efrajima pred Manašea. (Knjiga Postanka 48, 20)

 • 'Ovako recite Josipu: Oprosti braæi svojoj zlo i grijeh što su onako okrutno prema tebi postupili.' Oprosti, dakle, uvredu slugama Boga svoga oca!" Na te rijeèi Josip brizne u plaè. (Knjiga Postanka 50, 17)

 • Idi, dakle! Ja æu biti s tobom kad budeš govorio i kazivat æu ti što æeš govoriti." (Knjiga Izlaska 4, 12)

 • Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da æu vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipæani nametnuli. Oslobodit æu vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit æu vas udarajuæi jako i kažnjavajuæi strogo. (Knjiga Izlaska 6, 6)

 • "Ne dolikuje da tako uèinimo", odgovori Mojsije. "Žrtve koje mi prinosimo Jahvi, Bogu svome, za Egipæane su svetogrðe. Kad bismo, dakle, na njihove oèi prinosili žrtve koje su Egipæanima svetogrdne, zar nas ne bi kamenovali? (Knjiga Izlaska 8, 22)

 • Egipæani, dakle, poðu za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici. (Knjiga Izlaska 14, 9)

 • Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnožjima: šesnaest podnožja, dva podnožja pod prvom trenicom, a dva opet podnožja pod svakom slijedeæom trenicom. (Knjiga Izlaska 26, 25)

 • Tako, dakle, podigni Prebivalište prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu." (Knjiga Izlaska 26, 30)

 • Držite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. (Knjiga Izlaska 31, 14)

 • Vrši, dakle, što ti danas nalažem! Gle, protjerat æe ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. (Knjiga Izlaska 34, 11)

 • Tako i s druge strane - dakle, na obje strane dvorišnih vrata - bile su zavjese od petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 38, 15)

 • ako, dakle, tko postane odgovoran u bilo èemu od toga, neka prizna poèinjeni grijeh. (Levitski zakonik 5, 5)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina