Encontrados 325 resultados para: Dade

 • Levijevu plemenu ne dade Mojsije baštine: Jahve, Bog Izraelov, njihova je baština, kao što im je sam rekao. (Jošua 13, 33)

 • Tada ga Jošua blagoslovi i dade Kalebu, sinu Jefuneovu, Hebron u baštinu. (Jošua 14, 13)

 • Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kæer Aksu za ženu. (Jošua 15, 17)

 • Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore. (Jošua 15, 19)

 • One doðoše pred sveæenika Eleazara i pred Jošuu, sina Nunova, i pred glavare govoreæi: "Jahve je zapovjedio Mojsiju da se i nama dade baština meðu našom braæom." I dadoše im po Jahvinoj zapovijedi baštinu meðu braæom njihova oca. (Jošua 17, 4)

 • I dade im Jahve da otpoèinu u miru na svim meðama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke. (Jošua 21, 44)

 • Samo pazite da vršite zapovijedi i Zakon što vam ga dade Mojsije, sluga Jahvin: da ljubite Jahvu, Boga svojega, da uvijek idete putovima njegovim, da èuvate zapovijedi njegove, da se držite uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom." (Jošua 22, 5)

 • Mojsije bijaše jednoj polovini plemena Manašeova dao baštinu u Bašanu; a drugoj polovini dade je Jošua usred njihove braæe zapadno od Jordana. Otpuštajuæi ih u njihove šatore, Jošua ih blagoslovi. (Jošua 22, 7)

 • znajte dobro da æe Jahve, Bog vaš, prestati goniti te narode ispred vas; oni æe vam postati zamka i mreža, bit æe biè bokovima vašim i trnje oèima vašim, sve dok se ne iselite iz ove dobre zemlje koju vam dade Jahve, Bog vaš. (Jošua 23, 13)

 • Zauze ga Otniel, sin Kenaza, mlaðeg brata Kalebova, i Kaleb mu dade svoju kæer Aksu za ženu. (Knjiga o sucima 1, 13)

 • Ona mu odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi onda i koji izvor vode." I Kaleb joj dade Gornje i Donje izvore. (Knjiga o sucima 1, 15)

 • Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke Kušanu Rišatajimu, kralju edomskom; i služiše Kušanu Rišatajimu osam godina. (Knjiga o sucima 3, 8)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina