Encontrados 468 resultados para: Bogu

 • A sedmoga je dana subota, poèinak posveæen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kæi tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinèe tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpoèinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. (Ponovljeni zakon 5, 14)

 • I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Jahvi, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas.' (Ponovljeni zakon 6, 24)

 • TÓa ti si narod posveæen Jahvi, Bogu svome; tebe je Jahve, Bog tvoj, izabrao da meðu svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. (Ponovljeni zakon 7, 6)

 • Likove njihovih kumira spali! Ne hlepi za srebrom i zlatom što je na njima; ne uzimlji ga da ne budeš njime zaveden; jer bi to bilo gadno Jahvi, Bogu tvome. (Ponovljeni zakon 7, 25)

 • Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom; (Ponovljeni zakon 10, 12)

 • Evo, Jahvi, Bogu tvome, pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj. (Ponovljeni zakon 10, 14)

 • Jahvi, Bogu svome, nemojte onako iskazivati štovanje. (Ponovljeni zakon 12, 4)

 • Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. TÓa Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni èinili svojim bogovima. Èak su svoje sinove i kæeri spaljivali u èast svojim bogovima. (Ponovljeni zakon 12, 31)

 • Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome. Neka zauvijek ostane ruševina i neka se više nikada ne sazida. (Ponovljeni zakon 13, 17)

 • TÓa ti si narod posveæen Jahvi, Bogu svome; Jahve je odabrao tebe izmeðu svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegova predraga svojina. (Ponovljeni zakon 14, 2)

 • Ne smijete jesti ništa što crkne. Daj to pridošlici koji boravi u tvojim gradovima neka jede ili pak prodaj tuðincu. Jer ti si narod posveæen Jahvi, Bogu svome. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke! (Ponovljeni zakon 14, 21)

 • Sve muške prvine što ih omladi tvoja krupna i sitna stoka posveti Jahvi, Bogu svome! Stoga vola prvenca nemoj uprezati niti striæi prvenca od svoje sitne stoke. (Ponovljeni zakon 15, 19)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina