Encontrados 7831 resultados para: æe

 • Po roðenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 19)

 • Po roðenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 21)

 • Po roðenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 23)

 • Po roðenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 25)

 • Velik æu narod od tebe uèiniti, blagoslovit æu te, ime æu ti uzvelièati, i sam æeš biti blagoslov. (Knjiga Postanka 12, 2)

 • Blagoslivljat æu one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih æu proklinjati; sva plemena na zemlji tobom æe se blagoslivljati." (Knjiga Postanka 12, 3)

 • Kad te Egipæani vide, reæi æe: 'To je njegova žena', i mene æe ubiti, a tebe na životu ostaviti. (Knjiga Postanka 12, 12)

 • Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja æu nadesno; ako æeš ti nadesno, ja æu nalijevo." (Knjiga Postanka 13, 9)

 • Potomstvo æu tvoje uèiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje æe potomstvo moæi prebrojiti. (Knjiga Postanka 13, 16)

 • A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. On je bio sveæenik Boga Svevišnjega. (Knjiga Postanka 14, 18)

 • da neæu uzeti ni konèiæa, ni remena od obuæe, niti išta što je tvoje da ne kažeš: na meni se Abram obogatio. (Knjiga Postanka 14, 23)

 • Poslije tih dogaðaja Jahve uputi Abramu rijeè u ukazanju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit æe vrlo velika!" (Knjiga Postanka 15, 1)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina