3. rijeè Jahvina doðe Ezekielu, sinu Buzijevu, sveæeniku u zemlji kaldejskoj, na rijeci Kebaru. Spusti se na me ruka Jahvina.
Livros sugeridos“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina